Menu
Суынбай Аронулы
Главная » Қазақстанның ұлы адамдар. Великие люди Казахстана. » Суынбай Аронулы


СУЮНБАЙ Аронулы — казахский акын, непревзойденный мастер айтыса.

СҮЙІНБАЙ Аронұлы (1815—1898) — қазақ ақыны, айтыс онерінің жуйрігі. Халық қамын көздеген Өтеген, Қарасай, Сураншы, Саурық батырлар туралы дастандар шыгарган. Қатаган ақынмен, Тезек төремен айтыстары мәлім. Оның шешендік нақылдары, болыс, билерге арнаган Мақсутқа», «Қасымга», «Жетісу билеріне» және тагы басқа өлеңдері бар. «Менің пірім — Суйінбай, Сөз сөйлемен сыйынбай...» деп Жамбыл Жабаев жыр бастарда үнемі сыйынып отырган. Ол батырлык, эпостың тамаша жыршысы да болды. Мухтар Омарханулы Әуезов оган: «Суйінбай — Жетісу ақындарының алтын діңгегі» деп бага берген. Қай шыгармасында да Суйінбайдың ақыңдық тапқырлыгы, турашылдыгы, қайсарлыгы айқын керініп отырады.

СУЮНБАЙ (1815-1898) Аронулы — казахский акын, непревзойденный мастер айтыса. Написал поэмы, посвященные защитникам народа батырам Утегену, Карасаю, Суранши, Саурыку. Популярны в народе его айтысы с акыном Катаганом и торе Тереком. Широко известны его красноречивые изречения. посвящения волостным правителям и биям («Максуту», «Касыму», «Биям Семиречья») и другие стихи. Великий поэт Жамбыл Жабаев перед выступлением всегда выражал почтение Суюнбаю строками: «Мой кумир — Суюнбай, Слово беру смело...». Он был замечательным воспевателем героического эпоса. Высокую оценку творчеству Суюнбая дал Мухтар Омарханулы Ауэзов: «Суюнбай — залотое ядро акынов Семиречья».