Menu
Химиядан қазақ тiлiнде шпаргалка.
1 Химиялық құбылыс
сүттің ашуы
2 Таза зат
оттегі
3 Күрделі зат
күкіртсутек
4 Ең үлкен атомдық массасы бар элемент
көміртегі
5 MЕң үлкен молекулалық массасы бар зат және оның формуласы
йодсутек HJ
6 Li2O қосылысындағы литийдің валенттілігі
1
7 Зат құрамының түрақтылық заңын ашқан ғалым
Ж.Л.Пруст
8 Орынбасу реакциясы
Zn + 2HCl→
9 Қосылу реакциясы
Fe + S →
10 CuO қосылысындағы мыстың массалық үлесі (%)
80
11 MgCO3 молекуласындағы элемент атомдарының массалық қатынасы
6:3:12
12 88 гкөмі рқышқыл газының қалыпты жағдайда алатын көлемі:
44,8 л
13 2,5 моль алюминий хлоридінің массасы (г)
333,75
14 NO газының сутегі бойынша тығыздығы
15
15 CO2 газының ауа бойынша тығыздығы
1,52
16 2 моль фосфорды төтықтыру үшін жұмсалатын оттегінің зат мөлшері (моль)
2.5
17 Оттектің 1,25 моліндегі молекула саны
7,5∙1023
18 1,5∙1023 молекула саны бар сутегінің зат мөлшері (моль)
0,2
19 Қорғасының массалық үлесі ең көп заттың формуласы
PbO
20 Қалыпты жағдайда массасы бірдей болса ең аз көлем алады
озон
21 480г магний толық жанғанда түзілген магний оксидінің массасы
800

22 7г темір күкіртпен әрекеттескенде түзілген темір (II) сульфидінің массасы (г)
11
23 27г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль)
75 г; 0,5 моль
24 80 кг мыс (II) оксидін толық тотықсыздандыру үшін жұмсалатын сутегінің (қ.ж) көлемі (м3)
22,4
25 0,2 моль суды ыдыратқан кезде түзілген сутегінің көлемі (л) және зат мөлшері (моль)
4,48; 0,2
26 Аммоний ионына сапалық реакция жасау үшін қолданылатын зат
сілтілер
27 7,2г магний азотпен әрекеттескенде түзілген магний нитридінің массасы
10 г
28 Аммоний ионы
NH+4
29 3 моль литий азотпен (қ.ж) әрекеттескенде түзілген литий нитридінің зат мөлшері (моль)
1
30 3,4г аммиак күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген аммоний сульфатының массасы (г)
13,2
31 4л аммиак тотыққанда түзілетін азот пен судың массалары (г)
2,5 және 4,82
32 21,4г аммоний хлориді мен 12г кальций гидроксидінің қоспасы қыздырылғанда түзілген газдың массасы (г)
5,5
33 10т аммоний сульфатын алу үшін қажет аммиактын көлемі (м3) және массасы (кг)
3394 м3 , 2575 кг
34 Массалық үлесі 0,2 натрий гидроксидінің 600г ерітіндісіне массалық үлесі 0,2 азот қышқылының 800г ерітіндісі құйылғанда түзілген тұздың массасы (г)
215,9
35 Көлемі 20мл массалық үлесі 2%, тығыздығы 1,02г/мл натрий гидроксидінің ерітіндісін бейтараптауға жұмсалатын азот қышқылының массалық үлесі 1% тығыздығы 1,4г/мл ерітіндісінің көлемі (мл)
46
36 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» және «Y» заттары
N2 +X NH3 +Y NH4NO3
A) X – H2, Y – HNO3
37 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» заты
N2 +H2 X +HCl NH4Cl
NH3
38 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» заты
N2 +O2 NO +O2 X
NO2
39 MМына айналулар тізбегіндегі «Х» және «Y» заттары
NH3 +X NH4OH +Y (NH4)2SO4
X – H2O, Y – H2SO4
40 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» заты
N2 +H2 NH3 +Х (NH4)3PO4
H3PO4
41 Құрамында 82% - азот және 18% сутегі бар белгісіз зат формуласы
NH3
42 Массасы 18,9 г азат қышқылының зат мөлшері (моль)
0,3
43 31,1г HNO3 молекула саны
3∙1023
44 6∙1021 молекула саны бар NH3 массасы (г)
0,17
45 23г NH4Br молекула саны
1,4∙1023
46 Айрылу реакциясы
Сu (ОH)2 →
47 Қосылу реакциясы
Mg + О2 →
48 Алмасу реакциясы
2KOH + H2SO4 →
49 Орынбасу реакциясы
Zn + 2HCl →
50 C2H6 – этанның жану реакциясындағы көмірқышқыл газы алдындағы коэффициент саны
4
51 Мына реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы
H2 S + O2 → S + H2O
7
52 Теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы
KClO3 → KCl + O2↑
7
53 Мына айналудағы «Х» заты
P → P2O5 + H2O “X”
H3PO4
54 Теңдеудегі «Х» заты
Al2O3 + X → Al2(SO4)3 + 3H2O
3H2SO4
55 325г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің зат мөлшері (моль)
5
56 4 моль күкірт (IV) оксидін алу үшін жұмсалатын күкірттің массасы (г)
128г
57 Нәтижесінде 0,1 моль фосфор (V) оксидін алу үшін қажет фосфордың массасы (г)
6,2
58 32 г метан CH4 жанғанда түзілген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі (л)
44,8
59 Нәтижесінде 10г сутегі түзілу үшін сумен әрекеттескен кальцийдің зат мөлшері (моль)
5
{Правильный ответ}= E
60 Нәтижесінде 6 моль сутегі түзілу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін мырыштың массасы (г)
455
61 9,8г күкірт қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль)
0,1
62 19,6 г күкірт қышқылы магний оксидінің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль)
0,2
63 4г натрий гидроксиді тұз қышқылы мен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль)
0,1
65 1,2 г магний тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж) көлемі (л)
1,12
66 11,2г калий гидроксиді 5,6л хлорсутекпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г)
14,9
67 10,8г алюминий 22,4г күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің зат мөлшері (моль)
0,2
68 4моль барий гидроксиді 3моль азот қышқылымен әрекеттескенде түзілген барий нитратының зат мөлшері (моль)
1,5
69 13г мырыш 24,5г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж) көлемі (л)
4,48
70 49г натрий гидроксиді 49г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген натрий сульфатының массасы (г)
71
71 28г темірді 32г күкіртпен қосып қыздарғанда түзілген темір сульфидінің массасы (г)
44
72 Атомдарда оң зарядталған ядробар екендігін тапқан ғалым
Э.Резерфорд
73 Изотоптар
73 Li және 63Li
74 Хлор атомның ең аз тараған табиғи изотопына сәйкес келетін протон, нейтрон, электрон саны
17, 20, 17
75 Атом ядросының протон – нейрондық теориясы бойынша нейтрон саның табуға болатын формула
N = Ar - Z
76 Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максимал санын анықтайтын формула:
N = 2n2
77 Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элемент
мышьяк
78 Атом радиусы ең ұзын элемент
Cs
79 Атомдық радиусы ең кіші элемент
S
80 Электрондық формуласы 1s22s22p63s1 элемент
натрий
81 Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элемент
натрий
82 Хлор атомның энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуының сан қатары
2,8,7
83 Күкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы
3s23p4
84 Электрондық формуласы 1s22s22p4 болатын элемент
оттегі
85 Көміртегі атомының электрондық формуласы
1s 22s 22p 2
86 Ең активті металл атомының сыртқы электрондық қабатының электрондық формуласы
3s 1
87 Атомның электрондың формуласы 1s 22s 22p 63s 23p 3 болатын белгісіз элемнттің жоғарғы оксидінің формуласы
P2O5
88 Нейтронның заряды
0
89 Радиоактивтік құбылысты ашқан ғалым
француз зертеушісі Беккерель
90 Хлор элементінің табиғатта кездесетін изотоптары Cl – 35 және Cl – 37. Элементтің салыстырмалы атомдық массасы – 35,5. Табиғаттағы әр изотопының массалық үлесі
75% және 25%
91 Табиғатта кездесетін 2010 Ne – 20 изотопының массалық үлесі 90%, 2210 Ne – 22 изотопының массалық үлесі 10%. Неон элементінің салыстырмалы атомдық массасы
20,2
92 Бор изотопы 105B өзіне нейтрон қосып алып, бордың басқа бір тұрақты изотопына айналады. Осы ядролық реакцияның теңдеуі
126C + 11H → 137N
93 Алюминий 2713Al атомдарынά – бөлшектерімен атқылағанда атом массасы 30 болатын кремний изотопы және тағы бір элемент түзіледі. Бұл элемент
11H
94 Магнийге 2412Mg атомдарын ά – бөлшектермен атқылағанда басқа элементтің тұрақсыз изотопы және нейтрон түзіледі. Осы ядролық реакция теңдеуі
2412Mg + 42He → 2714Si + 10n
95 Металл таңбасы
Na
96 Амфотерлі элемент таңбасы
Al
97 Оксидтерінің жалпы формуласы R2O болатын элементтер қатары
Na, K, Li
98 Бейметалл таңбасы
S
99 S – элемент
K
100 P – элемент
Si

23.01.2010 02:41 Химия Артем 68271 154811 16
Аян   20.06.2017 20:17
37 г пропанол натрий мен әрекеттескенде неше литр сутек бөлінеді
ашок   06.06.2013 02:41
2013 талапкердин шпорлары бар ма айтындарш по-братский
қатипа   06.06.2013 02:39
ура мен ұбт-дан 125 балл алдым бырак мен 9 сыныпта оким уахахахахаха
Эльмира   18.05.2013 21:52
Темiр(III) оксидiнiң 40 грамында қанша грамм темiр бар екенiн есепте!
Айнура   15.03.2013 12:15
Достар химиядан жақсы шпорларды қайдан табуға болады? алдын-ала рахмет!!!
Нара   30.01.2013 22:20
негизи жаксы екен) бирак сурактар аз екен да соны кишкене кобейтсениздер жаксы болар еди дегенмен рахмет)
Жанка   11.05.2012 13:22
Достар қазақша шпорлар болса жаксы болар еди. тесттерде көбінесе органикалық химия кездеседі. органиканы жаттау қиындау. органикадан көп мәлімет болса деймін.
Нура   08.12.2011 18:29
рахмееет))
Жанар   16.10.2011 16:22
кодовый вариант бар ма достар
жако   25.12.2010 00:08
вообще малимет аз cry
Айгера   21.12.2010 18:47
Очень классный тест! Мне понравился ХЕХ...............:good: спасибо applause
Алуа   08.12.2010 17:44
жинакталып,ретпен жазылса жане шамалы кобейтсе кушти болар ед та!сосын кобиси дерлик онай екен,киындарын жазсаныздар,,,,,,дегенмен рахмет applause
айгерим   05.12.2010 13:38
еще ынгайсыз колдану алфавит немесе сан ретимен болганда гой
айгерим   05.12.2010 13:36
рахметик бирак аз ба деим
madiyar   30.11.2010 16:28
рахмет!!! flower smile
Мольдир   07.10.2010 22:00
ЕНТ дан Химия тандап едім.Маган коп дайындалу керек.Коп рахмет!!!!!! good flower
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход