Menu
Англо-русско-казахский словарь
A
accelerator ускоритель, акселератор акселератор, үдеткіш
access доступ к устройствам құрылғыларға кіру мүмкіндігі
accessory program подручные программы көмекші программалар
adapter адаптер байланыстыру құрылғысы
add добавить, сложить үстеу, қосу, қосындылау
address адрес ЭЕМ жадындағы деректер адресі
address book адресная книга адрес кітəбі
align выравнивать туралау
all весь, все бəрі
anchor зацепить іліп алу
annotation примечание түсініктеме
answer ответ, отвечать жауап, реакция
app приложение қосымша
application применение, употребление қолдану, пайданалу
application software прикладная программа қолданбалы (кəделі) программа
application workspace рабочая область задачи есеттің жұмыс аймағы
apply зафиксировать, применить қолдану
arrange упорядочить реттеу
array массив массив, жиын
arrow стрелка жебе
associate связать с байланыстыру
B
background фон рең
backup резервная копия қосалқы көшірме
banner заголовок тақырып
bar прямоугольник тікбұрыш
batch пакет десте, буда
binary двоичный екілік
bit rate скорость передачи информации в битах ақпаратты бит түрін-де тасымалдау
жыл-дамдығы
bitmap растровое изображение расторлық бейне
black черный қара
blink мигание жыпылықтау (жанып-сөну)
bold полужирный(о шрифте) қарайтылған(қарып)
boot загрузить жүктеу
border рамка, граница шекара
bottom нижняя, последняя төменгі, соңғы
box коробка, ящик қорап, ж»шік
branch ветвь, переход бұтақ, көшу (өту)
brash кисть (рисовальная) бояуыш (сурет салатын), қыл қалам
break прервать выполнение атқаруды тоқтату
browse просмотреть, пролистать қарап шығу, парақтау
browser навигатор, обозреватель шолушы
buffer буфер аралық мəліміт жинақтауыш
built-in font встроенный шрифт кіріктірілген қаріп
bullet символ списка тізімнің символы (рəзімі)
bus шина, канал передачи данных шина, сымдеректер тасымалдайтын
арна
button кнопка батырма
button кнопки батырмалар
byte байт байт
C
calculator калькулятор калькулятор
calendar календарь күн тізбе
cancel отменить, аннулировать əрекеттің орындауын тоқтату
cascading menu меню-каскад каскад-меню (сатылы)
cascading windows окна каскадом сатылай орналасқан терезе
cell ячейка (таблицы) ұяшық (кестенің)
change изменить өзгерту
channel канал связи байланыс арнасы
chat чат, беседа чат, əңгімелесу
check проверка, контроль, сличение тексеру, бақылау, салыстыру
checkbox флажок проверки Тексеру жалаушасы (белгісі)
checkmark галочка қанатбегі
choose выбрать таңдап алу
clear очистить тазалау
click нажать и отпустить, щелкнуть басып қоя беру, шыр еткізу
(тышқанды)
client клиент, пользователь пайданалушы
client area рабочая область жұмыс аймағы
clipboard буфер обмена алмасу(мəлімет)буфері
clipboard viewer окно буфера обмена алмасу буферінің терезесі
clock часы сағат
close закрыть жабу
collapse спрятать жасыру
color набор цветов əр түрлі түстер жиымы
color eraser цветовой ластик (Paintbrush) түрлі түсті өшіргіш (Paintbrush)
color palette цветовая палитра түрлі түсті палитра
column столбец, колонка бағана, тік жол
combo box комбинированный список аралас тізім
command button кнопка команды команда батырмасы
compare сравнить салыстыру
compilation компиляция, трансляция түрлендіру, аудару
continue продолжать жалғастыру
control panel панель управления басқару панелі
copy копировать көшіру
create создать жасау, құру
curve лекало лекало
custom пользовательский/настроенный пайдаланушынікі, бапталған
cut вырезать кесіп алу, қиып алу
D
date данные деректер
default (используемый) по умолчанию (оn
default)
үнсіз келісім бойынша
(пайданалатын)
define определять анықтау
delete удалить, стирать алыпастау, өшіру
desktop рабочий стол жұмыс үстелі
destination document документ-получатель (OLE) алушы құжат (OLE)
detach отключить ажырату
device устройство құрылғы
dialog box диалоговое окно диалог (сұхбат) терезесі
dimmed отображено бледно көмескі бейнеленген
DIP-switch микропереключатель микроауыстырғыш
direction key клавиша направления бағыт пернесі
directory каталог, директории каталог, директории (тізбе)
distance learning дистанционное обучение қашықтатылган оқыту жүйесі
down вниз төмен қарай
down1oad загружать, пересылать жүктеу, жіберу
draft черновой (о качестве печати) алғашқы нұсқа
draw рисовать сүрет салу
drawing area область рисования сүрет салу аймағы
drawing tools инструменты для рисования сүрет салу құралдары
drive дисковод, логический диск дискіқозғағыш
drop -and- drag перетащить и отпустить алып бары қалдырып кету
drop-down list box раскрывающийся список ашылатын тізім
DVD-ROM компакт-диск DVD-ROM компакт-диск DVD-ROM
E
e-Book электронная книга электрондық кітəп
edit редактировать, править түзетү
ellipsis многоточие (в меню) көп нүкте (менюдегі)
enter ввести, войти еңгізу
erase стереть, уничтожить өшіру, жоқ қылу
eraser ластик өшіргіш
error ошибка қате
Ethernet стандарт Ethernet Ethernet стандарты
exist существовать бар болу
exit выход, выходить шығу
extension расширение имен файлов файл атының заты (тіркеуі)
F
fail выходить из строя, сбой істен шығу, іркіліс
fax факс, факсимиле факс, факсимиле
field поле, зона өріс, зона
file файл файл
find найти табу
flags флажки жалаушалар
flashing vertical bar мигающая вертикальная линия жыпылықтаған тік сызық
folder папка бума
font шрифт қаріп
footer нижний колонтитул төменгі колонтитул
foreground передний план адыңғы (нұсөа) көрініс
four-headed arrow крестообразный курсор айқасқан курсор
G
game игра ойын
get получить алу
go to перейти к... жүру
grid сетка тор
group группа топ, топтау
group icon значок группы топ белгісі
group window окно группы топ терезесі
H
handle определитель анықтауыш
hanging висячий отступ кері шегініс (керіліс)
header верхний колонтитул жоғарғы колонтитул
heading заголовок тақырып
height высота биіктік
help помощь, помогать көмек
hide спрятать жасыру
high memory area область старшей памяти (НМА) жоғары жад аймағы
highlight подсветить жарық беру
hook крюк, крючок ілгек, ілмек
hook up перехватить ұстап алу, іліп əкету
hourglass песочные часы құм сағат
I
icon значок (пиктограмма) белгі
indicator указатель көрсеткіш
index insert вставка, вставить сыналап еңгізу
insertion point место ввода еңгізу орны
italic курсив (о шрифте) қиғаш жазу
item элемент элемент
J
job задание тапсырма
justify выравнивать (по ширине) туралау
K
key клавиша или ключ (в базах данных) кілт, перне
keyboard клавиатура пернелік, пернелер тақтасы
keyword ключевое слово өзекті (түйінді) сөз
L
label метка белгі
landscape горизонтальный, альбомный көлденең, альбомды
layout разметка нұсқа
left левый сол жақ
line строка (документа, программы) қатар
link связать/связь (OLE) байланыстыру
list список тізім
list box окно списка, список тізім терезесі
lock application зарезервированная для задачи область
ОЗУ
есепке сақталған жедел жад аймағы
locked заблокировано бұғатталған, тосқауыл қойылған
log журнал журнал
logon зарегистрироваться тіркелу
M
macro recorder запись макрокоманд макрокомандалар жазбасы
main главный негізгі
make сделать, создать жасау, құру
margin граница шекара
marker маркер таңба салғыш, белгілеуші
maximize развернуть кеңейту, үлкейту
memory память жад, жедел жад
memory unlocked разблокированная память босалған (бұғатталмаған) жад
menu меню меню, мүмкіндік, мұрсат
menu bar строка меню меню қатары
menu text текст меню меню мəтіні
merge слить, слияние, объединение бірігу
message сообщение хабарлама
minimize свернуть кішірейту
modify модификация, изменение өзгеру
mouse pointer курсор/указатель мыши тышқан тетігінің курсо-ры/сілтеуіші
move переслать, переместить, передвинуть жылжыту
N
name имя ат, атау, аталу
nest вложение салым
new новый жаңа
no нет жоқ
normal обычный, нормальный (о стиле) қалыпты
null modem (cable) нуль-модем (кабель) нөл-модем (кабель)
O
object linking end
embedding
связь и внедрение объектов объектілерді байланыстра отырып
еңгізу
old старый ескі
option вариант, средство выбора вариант, таңдау мүмкін-дігі
option button флажок опции опция жалаушасы
out1ine контур, план, схема, структура жиек, жоспар, схема, қүрамы
overwrite переписать қайта жазу
P
page страница бет
paint roller кисть для закраски бояу жаққыш, қылқалам
palette палитра бойау жинағы
paper бумага қағаз
paragraph абзац абзац
paste вставить сыналап еңгізу
paste special специальная вставка арнайы ендірме
path путь жол
pick фрагмент үзік, мəтін үзіндісі, фрагмент
pick tool резак (Paintbrush) кескіш
picture рисунок, изображение, картинка сүреттеме, бейне
point точка, пункт, запятая нүкте, пункт, үтір
point (mouse) указать (мышью) көрсету (тышқанмен)
point-and-click указать и щелкнуть көрсету жəне шерту
pointer указатель көрсеткіш
pointing device устройство позиционирования курсора курсорды орнықтыру
(мышь, трекбол, планшет и т.п.) құрылғысы(тышқан, трекбол, план-
шет и т.б.)
pop-up всплывающее (о меню) қалқып шығатын мəзір (меню)
pop-up-program активизируемая программа жандандырылатын про-грамма
portrait вертикальный, книжный тік, кітəп тұрінде
press нажать (клавишу) басу (пернені)
print печатать басып шығару
print queue очередь печати басып шығару кезегі
printer-driver file драйвер принтера принтер драйвері
program group программная группа программа тобы
program item программный элемент программа элементі
program switch переключение между программами программалар арасында ауысу
prompt приглашение шақыру
proof доказательство, проверка дəлелдеу, тексерү
proportional font пропорциональный шрифт пропорционалды қаріп
protected защищенный қорғалған
pull-down ниспадающее, нисходящее(о меню)
келесі ашылу, төмен ашылу (меню
туралы)
push нажать басу
push button командная кнопка командалық батырма
put выдать, поместить шығару, қорытындылау
Q
quality качество сапа
queue очередь кезек
quit выход шығу
R
radio button радио кнопка радио батырма
raster font растровый шрифт растрлық (шашырама) қарып
real mode реальный режим нақты режим (тəртіп)
rearrange упорядочить заново қайта реттеу (сұрыптау)
recycle bin корзина қорап
redo повторить операцию операцияны қайталау
reference ссылка көрсеткіш, сілтеме
register регистр (в процессоре) тіркеліш (регистр)
regular обычный (о шрифте) кəдімгі
remove удалить жою, алып тастау
rename переименовать қайта атау, атын өзгерту
replace заменить алмастыру
reset сбросить, восстановить алып тастап қайта орнату
resize изменить размер мөлшерін (кқлемін) өзгер-ту
resolution разрешающая способность шешу қаблеті
resource ресурс ресурс, қор
restore восстановить размер мөлшерін қалпына келтіру
retry повторить операцию операцияны қалпына кел-тіру
right правый, вправо оң жақ, оң жаққа карай
root directory корневой каталог түпті каталог
rounded box
прямоугольник с закругленными краями жиектері жұмырланған
тіктөртбұрыш
row ряд, строка (таблицы) қатар, жол
ruler линейка сызғыш
run выполнить, запустить
программу
іске қосу, орындау (командаларды)
бұырықты
S
sample выборка, замер, пример таңдап алу, өлшеу, мысал
save сохранить, записать сақтау, жазу (меню командасы)
scale
шкала, масштаб, масштабная линейка шкала, масштаб, масштаб-тық
сызғыш
scratch pad черновик алғашқы жазба
screen экран экран
scroll прокрутка, прокручивать айналдыру, жылжыту
scroll bar линейка просмотра(лифт) қарау сызғышы (лифт), белдеуі
scroll box бегунок жылжыма, сырғанауыш
search поиск, искать іздеу
section раздел бөлім
select выбрать, выбирать, выделять таңдау, іріктеу
selection bar линия выбора таңдау сызығы
selection cursor курсор выбора таңдау курсоры
serial port последовательный порт тізбектей жасалған порт
serif засечка керткен таңба, кертпе
serve обслуживать қызмет көрсету
set установить орнықтыру
settings file файл начальных установок бастапқы орнықтыру фай-лы
shadow тень, затенить көлеңке
shape форма түр, пішін
share совместное использование біріге пайданалу
size ширина, размер, объем еңі, мөлшері, көлемі
skip пропустить өткізу
snapshot моментальный снимок лезде түсірілген сурет
soft font загружаемый шрифт еңгізілетін қаріп
source document (ole) документ-источник тұп-қужат
spool буфер, буферный файл буфер, буферік файл
spooler система буферизации буферлеу жүесі
standard mode стандартный режим стандартты (қалыпты) режим
start пуск іске қосу
startup directory стартовый каталог бастау каталогі
status состояние күй
status bar строка состояния қалып-күй (қалып) қатары
strike нажать, ударить басу, соғу
string строка қатар, жол
style стиль стиль
swap поменять алмастыру
sweep очистка тазалау
switch переключатель / переключаться ауыстырғыш/ауысу
T
table таблица кесте
task задача есеп, жоспар
text box текстовое поле мəтіндік өріс
time Время, момент времени уақыт, уакыт мезгілі
time slice allocation задание кванта времени мерзім квантын беру
time-log file журнал журнал
title заголовок, название тақырып
title bar заголовок окна терезе тақырыбы
title bar text текст заголовка тақырып мəтіні
toggle переключатель ауыстырғыш
tool сервис, инструменты саймандар
toolbar панель инструментов саймандар панелі
toolbox набор инструментов саймандар жиымы
tools инструменты аспаптар, саймандар
top верх жоғары
trash мусорная корзина корзина (шелек)
tree деревовидная схема бұтақ тəрізді схема
two-headed arrow двунаправленный курсор қосбағытты курсор
type набрать, напечатать, вводить теру, басып алу, еңгізу
U
underline подчеркивать сөздің астын сызу
undo отменить действие (команда меню) əрететті аластау (меню командасы)
untitled (без имени) новый файл (атаусыз) жаңа файл
up вверх жоғары
update обновить жаңарту
upper memory area область верхней памяти жоғары жад аймағы
upper memory blocks блоки верхней памяти (UMB) жоғары жад блогі
V
vector fonts векторный шрифт векторлық кəріп
view представление, взгляд, вид, изображение, көрсету, қарау, түр, кескін,
про-екция проекция, көлеңкесі
virtual machine виртуальная машина виртуалды машина
virtual memory виртуальная память виртуалды жады
volume label метка тома томды белгілеу
W
white белый ақ
width ширина ен
wildcard подстановочный символ ауыспа символ
window окно терезе
window background фон окна терезе фоны (реңі)
window text текст окна терезе мəтіні
world wide web всемирная паутина əлемдік желі өрмегі
word слово сөз
work area рабочая область жұмыс аймағы
workstation рабочая станция (компьютер в сети) жұмыс стансасы (желедегі
компьютер)
write писать, записывать жазу, жазып алу
Y
yes да иə
yellow pages справочник «желтые страницы» сары парақтар (анықтамалық
парақтар)
yield выдавать (значение), возвращать
(значение)
беру (мəнін), қайтару (мəнін)
Z
zero нуль нөл
zoom увеличить масштаб үлкейту
zooming распахнуть айқара ашу
zoom out сжать, закрыть қысу, жабу
ZIP формат сжатия файлов zip zip файл қысу форматы
03.06.2011 21:42 Информатика Артем 2153 5978 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход