Menu
Микроэкономика қазақша
Que: Не изоквантада, не изокостада жатқан кез-келген нүкте көрсетеді:
Ans: өндірілетін өнімнің көлемін
Ans: өндірілген өнімнің ақшалай көрінісің
Ans: ресурстардың физикалық көлемдерінің комбинациясын
Ans: шығындардын сомасын
Corr: 3

Que: Изокванта көрсетеді:
Ans: өнімнің жалпы көлемінің қисығын
Ans: өндіріс функциясын
Ans: ресурстардын осы санымен шағарылатын әр түрлі өнім көлемдерін
Ans: орташа өнімнің қисығын
Corr: 1

Que: Өндірістік функция деп мынаны айтамыз:
Ans: өнім көлемі мен өндіріс факторларының арасындағы байланысты
Ans: өндіріс факторларының белгілі бір құрамын пайдаланғанда өндірілетін өнімнің ең жоғары көлемі
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс емес
Corr: 3

Que: Қысқа мерзімді кезең дегеніміз:
Ans: негізгі өндірістік қорлардың көлемдері тұрақты болатын уақыт аралығы
Ans: өндірісте қолданылатын материалдар мен шикізаттардың құны тұрақты болатын уақыт аралығы
Ans: негізгі өндірістік қорлардың көлемдері айнымалы болатын уақыт аралығы
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс емес
Corr: 1

Que: Ұзақ мерзімді кезеңде өндірістік процесте қолданылатын:
Ans: факторлардың бәрі де тұрақты болады
Ans: факторлардың бәрін де өзгертуге болады
Ans: еңбек факторларың ғана өзгертуге болады
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс
Corr: 2

Que: Еңбектің орташа өнімділігі былай анықталады:
Ans: APl=Y/K
Ans: APl=Y/L
Ans: APl=dY/dL
Ans: APl=dY/dK
Corr: 2

Que: Капиталдың орташа өнімі дегеніміз:
Ans: өндірістегі басқа факторлар тұрақты болып,тек қана капитал айнымалы болған жағдайдағы осы фактордың біреуінің шығаратын өнімі
Ans: өндірістегі басты өндірістік қорларды тиімді пайдалану немесе қор қайырымы деп аталады
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс емес
Corr: 3

Que: Еңбек ресурсының икемділік коэффициенті төмендегінің қайсысы деп ойлаймыз:
Ans: (dY/dL)*(L/Y)
Ans: dY/dL
Ans: Y/L
Ans:Y/K
Corr: 1

Que: Егер еңбектің орташа өнімділігі 30 бірлікке тең болып, ал жұмысшылар саны 100 адам болса,онда еңбектің жалпы өнімі қандай болады:
Ans: 300
Ans: 3000
Ans: 30
Ans: 100
Corr: 2

Que: Өндірілетін өнім көлемі мен өндіріс факторларының арасындағы тәуелділік келесі түрде болады: Y=9+0.2*K+0.7*L . Еңбектің шекті өнімділігін анықтаныз:
Ans: 9
Ans: 0.2
Ans: 0.7
Ans: 0.9
Corr: 3

Que: Өндірілетін өнім көлемі мен өндіріс факторларының арасындағы тәуелділік келесі түрде болады: Y=9+0.2*K+0.7*L . Капиталдың шекті өнімділігін анықтаныз:
Ans: 9
Ans: 0.2
Ans: 0.7
Ans: 0.9
Corr: 2

Que: Өндірілетін өнім көлемі мен өндіріс факторларының арасындағы тәуелділік келесі түрде болады: Y=9+0.2*K+0.7*L . Технологиялық алмастырудың шекті нормасын анықтаныз:
Ans: 9
Ans: 0.2
Ans: 0.7
Ans: 3.5
Corr: 4

Que: Төмендегі өндіріс функциясының қайсысы өндіріс ауқымы өсуінің оң әсерін бейнелейді?
Ans: Y=K0.4*L0.5
Ans: Y=K1.5*L
Ans: Y=5L+4K
Ans: Y=(K*L) 0.5
Corr: 2

Que: Изокванта қисығының бойында:
Ans: қолданылатын өндіріс факторларының саны тұрақты болады
Ans: өндірілетін өнім көлемі тұрақты болады
Ans: қолданылатын еңбек күштері тұрақты болады
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс
Corr: 2

Que: Жалақы мөлшерлемесі 20 теңге, ал капиталдың бір өлшемінің бағасы 50 теңге деп жорамалдайық. Осы факторлардың белгілі бір құрылымын пайдаланғанда: MP(L)=5, MP(K)=10 десек, онда фирма өндірісті тиімді пайдалану үшін:
Ans: еңбек күшін капиталдан гөрі көбірек пайдаланады
Ans: капиталды еңбек күшінен гөрі көп пайдаланады
Ans: екеуін де бірдей мөлшерде пайдаланады
Ans: дұрыс жауап беруге деректер жеткіліксіз
Corr: 1

Que: Фирманың өндірістік функциясы төмендегідей болса: Y=0.7K*L. онда
Ans: өнімді өндіру көлемін қысқарту керек
Ans: өндірісті ұлғайту керек
Ans: ештеңене өзгертпеу керек
Ans: дұрыс жауап беруге деректер жеткіліксіз
Corr: 2

Que: Өндіріс факторлары дегеніміз:
Ans: өндірістік процесте қолданылатын шикізаттар, құрал-жабдықтар және еңбек күштері
Ans: өндірісте алынатын дайын өнім көлемі
Ans: өндірісте алынатын дайын өнім көлемі мен бағасы
Ans: айтылғандардың бәрі дұрыс
Corr: 1

Que: Орташа өнім (APL) мен шекті өнім (MPL) арасындағы байланысты тап:
Ans: шекті өнім (MPL) қисығы орташа өнім (APL) қисығың ең төменгі нүктесінде қиып өтеді
Ans: шекті өнім (MPL) қисығы орташа өнім (APL) қисығың ең жоғарғы нүктесінде қиып өтеді
Ans: орташа өнім (APL) қисығы шекті өнім (MPL) қисығың ең төменгі нүктесінде қиып өтеді
Ans: орташа өнім (APL) қисығы шекті өнім (MPL) қисығың ең жоғарғы нүктесінде қиып өтеді
Corr: 2

Que: Жалпы өнім (ТPL) мен шекті өнім (MPL) арасындағы байланысты тап:
Ans: шекті өнім (MPL) қисығы жалпы өнім (ТPL) қисығың ең төменгі нүктесінде қиып өтеді
Ans: шекті өнім (MPL) қисығы жалпы өнім (ТPL) қисығың ең жоғарғы нүктесінде қиып өтеді
Ans: жалпы өнім (ТPL) 0 тең болғанда шекті өнім (MPL) максималды деңгейіне жетеді
Ans: шекті өнім (MPL) 0 тең болғанда жалпы өнім (ТPL) максималды деңгейіне жетеді
Corr: 4

Que: Шығыңдар экономикалық мағынада:
Ans: айқын және көмескі шығыңдар сонын ішінде нормалдық пайданың жиынтығы
Ans: айқын шығындардың қосындысынан, бірақ көмескі шығындарды қоспайды
Ans: көмескі шығындардан, бірақ.айқын шығындарды қоспайды
Ans: айқын шығындарды да көмескі шығындарды да қоспайды
Corr: 1

Que: Төменде келтерілген тұжырымдардың дұрысы қандайі?
Ans: бухгалтірлік шығымдар плюс экономикалық шығымдар нормалдық пайдаға тең
Ans: экономикалық пайда минус бухгалтерлік пайда айқын шығындарға тең
Ans: бухгалтірлік пайда минус көмескі шығындар экономикалық пайдаға тең
Ans: экономикалық пайда минус көмескі шығымдар бухгалтерлік пайдаға тең
Corr: 3

Que: Фирманың тұрақты шығындары бұл:
Ans: ресурстарды сатып алу кезегіндегі бағалардың шығыны
Ans: өндірістің қолайлы жағдайындағы өнімнің кез-келген көлеменің өндірістік шығындарының минималды денгейі
Ans: өнім өндірілмеген жағдайда да фирманың төлейтін шығыңдары
Ans: көмескі шығындар
Corr: 3

Que: Экономикалық пайда:
Ans: ұзақ мерзімінде бәсекелестік нарық жағдайында болмайды
Ans: нормалдық бухгалтерлік пайдаға эквивалентті болады
Ans: фирманың жалпы шығындары жалпы табыстан көбірек болғанда
Ans: шектелген табыс шектелген шығындардан көп болғанда
Corr: 1

Que: Қысқа мерзімдегі шектелген шығындардың қисығына қатынасты төмендегі көрсетілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?
Ans: орташа шығындар минималды болғанда шектелген орташа шығындарға тең болады
Ans: орташа шығындар төмендегенде шектелген шығындар орташа шығындардан кем болады
Ans: өндірілетін өнімдер көлемі оңтайлы мөлшерден көбірек болғанда шектелген шығындар орташа шығындардан көп болады
Ans: шектелген шығындардын мөлшеріне өндіріс факторлары бағаларының өзгерісі әсер етпейді
Corr: 4

Que: Қысқа мерзімде өз пайдасын көбейтетін фирма өндірісін қандай жағдайда тоқтатады?
Ans: баға орташа жалпы шығындардың минимумынан кем
Ans: нормалдық пайда жалпы салалықтан кем
Ans: жалпы табыс жалпы шығындардан кем
Ans: жалпы табыс жалпы айнымалы шығындардан кем
Corr: 4

Que: Жалпы орташа шығынды анықтаныз: Q=10, TC=35
Ans: 350
Ans: 10
Ans: 3,5
Ans: 0,35
Corr: 3

Que: Орташа жалпы өндірістік шығындар өндірістін қандай көлемінде төмен болады?
Ans: AVC= ТFС
Ans: пайда жоғары болғанда
Ans: МС = AVC
Ans: МС= AТС
Corr: 4

Que: Фирманың оңтайлы өндіріс көлемі жөнінде шешім қабылдағанда төменде көрсетілген шығындардың қайсылары ескерілмейді?
Ans: орташа айнымалы шығындар
Ans: бухгалтерлік шгығындар
Ans: орташа тұрақты шығындар
Ans: шектелген шығындар
Corr: 3

Que: Өндіріс көлемі өсіп AVC кемісе:
Ans: МС кемиді
Ans: ТFС кемиді
Ans: ТС кемиді
Ans: МС< AVC
Corr: 4

Que: Төменде көрсетілгендердің қайсысы жалпы шығынды сипаттайды:
Ans: dMC
Ans: VC-FC
Ans: FC+VC+MC
Ans: FC+VC
Corr: 4

Que: Төменде көрсетілген формулалардың қайсысы орташа айнымалы шығынды сипаттайды:
Ans: FC/Q
Ans: TC/Q
Ans: VC/Q
Ans: dTC/dQ
Corr: 3

Que: Төменде көрсетілген формулалардың қайсысы орташа тұрақты шығынды сипаттайды:
Ans: FC/Q
Ans: TC/Q
Ans: VC/Q
Ans: dTC/dQ
Corr: 1

Que: Төменде көрсетілген формулалардың қайсысы орташа жалпы шығынды сипаттайды:
Ans: FC/Q
Ans: TC/Q
Ans: VC/Q
Ans: dTC/dQ
Corr: 2

Que: Төменде көрсетілген формулалардың қайсысы шекті шығынды сипаттайды:
Ans: FC/Q
Ans: TC/Q
Ans: VC/Q
Ans: dTC/dQ
Corr: 4

Que: Фирманың орташа айнымалы шығыны - 3 теңге, ал орташа тұрақты шығын - 1,5 теңге болса, онда 500 дана өнім шығаруға қажет жалпы шығыны қандай болмақ:
Ans: 4,5 теңге
Ans: 1250 теңге
Ans: 2250 теңге
Ans: 2050 теңге
Corr: 3

Que: Фирма ресурстар шығынын 15 %-ке өсірген жағдайда өнім көлемі 15 %-ке өсетін болса, онда:
Ans: өндіріс ауқымның әсері теріс болады
Ans: өндіріс ауқымның әсері оң болады
Ans: өндіріс ауқымның әсері тұрақты болады
Ans: фирма жоғары деңгейдегі пайда алады
Corr: 3

Que: Фирма ресурстар шығынын 15 %-ке өсірген жағдайда өнім көлемі 10 %-ке өсетін болса, онда:
Ans: өндіріс ауқымның әсері теріс болады
Ans: өндіріс ауқымның әсері оң болады
Ans: өндіріс ауқымның әсері тұрақты болады
Ans: фирма жоғары деңгейдегі пайда алады
Corr: 1

Que: Фирма ресурстар шығынын 10 %-ке өсірген жағдайда өнім көлемі 15 %-ке өсетін болса, онда:
Ans: өндіріс ауқымның әсері теріс болады
Ans: өндіріс ауқымның әсері оң болады
Ans: өндіріс ауқымның әсері тұрақты болады
Ans: фирма жоғары деңгейдегі пайда алады
Corr: 2

Que: Өндіріс ауқымның әсері теріс болған жағдайда:
Ans: ұзақ мерзімдегі орташа шығын тұрақты болады
Ans: ұзақ мерзімдегі орташа шығын кемиді
Ans: ұзақ мерзімдегі орташа шығын өседі
Ans: ұзақ мерзімдегі орташа шығын 0-ге тең болады
Corr: 3

Que: Бәсекелестік жетілген нарықтағы фирманың шекті шығыны келесі функция түрінде берілген: MC=120+Q. Өнімнің әр данасының бағасы - 200 теңге болған жағдайда пайда ең жоғарғы деңгейге жету үшін фирма қанша өнім шығару керек?
Ans: 80
Ans: 180
Ans: 120
Ans: 200
Corr: 1

Que: Бәсекелес фирманың қысқа мерзімдегі ұсыныс қисығы:
Ans: шекті шығын қисығына сәйкес келеді
Ans: орташа шығын қисығының кемитін бөлігі
Ans: орташа шығын қисығының өсетін бөлігі
Ans: шекті шығын қисығының орташа айнымалы шығындар қисығынан жоғары орналасқан бөлігі
Corr: 4

Que: Бәсекелес фирманың шекті шығыны шекті түсімнен көп болса, онда фирма:
Ans: пайда алады
Ans: өндірісті ұлғайтады
Ans: өндірісті қысқартады
Ans: өндірісті өзгертпейді
Corr: 3

Que: Төмендегі тұжырымдардың қайсысында жетілген бәсекелестіктін шарттары орындалмайды:
Ans: шектелген табыс шектелген шығындарға тең болғанда фирма тепе-тендік жағдайда
Ans: шектелген шығындардын қисығы орташа шығындардын қисығымен АТС-ның минимумы арқылы өткенде
Ans: фирма өнімі сұранысының қисығы теріс көлбеу болса
Ans: орташа және шектелген шығындардың қисығы U– формасында болғанда
Corr: 3

Que: Қысқа мерзімде пайдасын көбейтіп болмаса шығындарын азайтын бәсекелестік фирма өндірісін жалғастырмайды:
Ans: өнім бағасы минималды орташа шығымдардан кем болғанда
Ans: орташа тұрақты шығындар өнім бағасынын жоғары болғанда
Ans: өнім бағасы орташа айнымалы шығындардың минимумынан кем болғанда
Ans: өнім бағасы шектелген шығындардан кем болғанда
Corr: 3

Que: Бәсекелестік фирманың ұсыныс қисығы қысқа мерзімдерде – бұл:
Ans: шектелген шығындардың қисығы
Ans: тауар бағасының сызығы
Ans: орташа шығындар қисығының төменгі бөлігі
Ans: орташа айнымалы шынындардың қисығының жоғарғы жағында жатқан шектелген шығындардын бөлігі
Corr: 4

Que: Шектелген табыс нарық бағасынан төмен болмайды:
Ans: монополистік бәсекелестіктерде
Ans: монополистерде
Ans: картелдің қатынасушыларында
Ans: жетілген бәсекелестікте
Corr: 4

Que: Егер баға орташа шығыннан көп болса, онда фирма:
Ans: пайда табады
Ans: зиян шегеді
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті тоқтатады
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті жалғастырады
Corr: 1

Que: Егер баға орташа шығыннан төмен болса, онда фирма:
Ans: пайда табады
Ans: зиян шегеді
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті тоқтатады
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті жалғастырады
Corr: 2

Que: Егер баға орташа айнымалы шығындардан көп болса, онда фирма:
Ans: пайда табады
Ans: зиян шегеді
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті тоқтатады
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті жалғастырады
Corr: 4

Que: Егер баға орташа айнымалы шығындардан төмен болса, онда фирма:
Ans: пайда табады
Ans: зиян шегеді
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті тоқтатады
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті жалғастырады
Corr: 3

Que: Егер баға орташа айнымалы шығындарға тең болса, онда фирма:
Ans: зиян шегеді
Ans: қалыпты пайда табады
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті тоқтатады
Ans: зиянды азайту үшін өндірісті жалғастырады
Corr: 2

Que: Бәсекелес фирманың өніміне сұраныстың қисығы:
Ans: теріс көлбеу
Ans: бағаның берілген деңдейінде горизонтальды сызық
Ans: ұсыныстың белгілі бір көлемінде вертикальды сызық
Ans: 1/п көлбеуі; п- саладағы фирма саны
Corr: 2

Que: Егер өнімнің бағасы оның өндірілуіне кеткен орташа шығындарды қайтаруға жетпесе, фирма қысқа уақыт мерзімінде не жасайдыі?
Ans: шапшаңырақ өндірісті тоқтатады
Ans: P=MC болғанға дейін егер P>AVC болса, тауарлар өндірісің жалғастырады
Ans: жаңа технологияны таңдайды
Ans: жанама шығындарды азайтады
Corr: 2

Que: Фирма шығындарды азайту үшін:
Ans: шектелген физикалық өнімдер теңескенге дейін ресурстарды жалдай береді
Ans: ресурстарды алуға кеткен шығындар теңескенге дейін ресурстарды жалдай береді
Ans: өндірістің қосымша өсуі теңескенге дейін ресурстарды жалдай береді
Ans: әр ресурстың құнына қосымша өнім теңескенге дейін ресурстарды жалдай береді
Corr: 4

Que: Өндіріс факторының шектелген өнімінің ақшалай көрінісі:
Ans: өнімнің әр өлшемінің сатылу бағасы
Ans: өндіріс факторының қосымша өлшемін пайдаланғандағы жалпы түсім мөлшерінің өзгерісіне тең
Ans: өндіріс факторларының әр өлшемін пйдаланғандағы өндіріс көлемінің өзгерісіне тең
Ans: жетілмеген бәсекелестік жағдайында анықтау мүмкін емес
Corr: 2

Que: Бәсекелестік фирма өз пайдасын өсіруге ұмтыла отырып, қосымша жұмысшыларды төмендегідей жағдайларда жалдайды:
Ans: жалпы түсім жалпы шығындардан аз болғанда
Ans: еңбектің шектелген өнімі еңбек ақы ставкасынан кем болғанда
Ans: ақша түрінде алынған шектелген өнімнің мөлшері азайғанда
Ans: ақшамен анықталатын еңбектің шектелген өнімі еңбек ақы ставкасынан көбірек болғанда
Corr: 4

Que: Фирма бәсекелестік жағдайында ресурстың шектелген өнімі ресурстың бағасына тең болғанда:
Ans: өнім аз шығындармен өндіріліп, бірақ онда максималды пайда алу міндетті емес
Ans: максималды пайдаға алынып, бірақ өнім минималды шығындармен өндірілу міндетті болмағанда
Ans: максималдық пайда минималдық өндірістік шығындарда алынады
Ans: максималды пайда алу міндетті емес, болмаса шығын минималды деңгейде болады
Corr: 3

Que: Егер жалпы түсім - 40 мың. теңге, ал жалпы шығын - 35 мың. теңге болса, онда фирманың пайдасын анықтаныз:
Ans: 40.
Ans: 35.
Ans: 5.
Ans: 75.
Ans: 0.
Corr: 3

Que: Егер жалпы түсім қисығы келесі функциямен берілсе R=15Q, онда жетілген бәсеке нарығында баға тең:
Ans: 225.
Ans: 0.
Ans: –15.
Ans: 15.
Ans: 25.
Corr: 4

Que: Нарықтық ортада монополиялық билік болуы үшін:
Ans: жеке өндіруші нарықтық бағаның өзгеруіне ықпал ете алуы керек
Ans: жеке өндіруші өнім көлемін қысқартуы қажет
Ans: өндірушілер арасында бәсекелестік болмауы қажет
Ans: айтылғандардың бәрі дұрыс
Corr: 1

Que: Монополия жағдайында жалпы табыстың өзгеруі. Монополиялық сұраныс икемділігі мен тауар бағасының өзгеруіне тәуелді. Бұл байланыс былай сипатталады:
Ans: сұраныс икемсіз болатын болса, онда бағаның кемуі жалпы табысты өсіреді
Ans: сұраныс икемді болатын болса, онда бағаның кемуі жалпы табысты өсіреді
Ans: сұраныс икемділігі қандай болғанына қарамастан, бағаның кемуі жалпы табысты өсіреді
Ans: сұраныс икемділігі қандай болғанына қарамастан, бағаның кемуі жалпы табысты төмендетеді
Corr: 2

Que: Монополистің шығаратын өнімі ұтымды болуы үшін мына шарт орындалуы қажет:
Ans: шектелген шығындардың өнім бағасына тең болғанда
Ans: шектелген шығындар орташа шығындарға тең болғанда
Ans: шектелген табыс шектелген шығындарға тең болғанда
Ans: шектелген табыс жалпы шығындарға тең болғанда
Corr: 3

Que: Бәсекелестік фирмаға қарағанда монополист:
Ans: өз өніміне кез келген бағаны тағайындайды
Ans: пайданы шектелген табыс пен шектелген шығындардың теңдігінде көбейтеді
Ans: өнімнің кез келген көлемін шығарып, оны кез келген бағамен сатады
Ans: нарық сұранысының белгілі бір қисығында пайданы көбейтетін бағалар мен өндіріс көлемін таңдайды
Corr: 4

Que: Табиғи монополияның мысалына не жатады?
Ans: ОПЕК – мұнайдың халықаралық картелі
Ans: IBM компаниясы
Ans: “Центркредит” банкісі
Ans: Қалалық метрополитен
Corr: 4

Que: Баға дискриминациясы – бұл
Ans: әр түрлі сатып алушыларға бір өнімді әр түрлі бағамен сату
Ans: ұлтына немесе жынысына байланысты еңбек ақының айырмашылығы
Ans: тұтыну тауарларына жоғары бағалар тағайындау арқылы еңбекшілерді қанау
Ans: жоғары сапалы тауарға бағаны қымбаттату
Corr: 1

Que: Бәсекелес фирмаларға қарағанда монополия талпынады:
Ans: өнім өндіруді азайтып, бағаны жоғарырақ тағайындауға
Ans: пайданы көбейтуге
Ans: сұраныс қисығының икемсіз бөлігіне сәйкес келетін бағаны белгілеуге
Ans: MR=P жағдайында өнімнің көлемін таңдауға
Corr: 1

Que: Пайдасын өсіретін монополист өз өнімінің бағасын қандай жағдайда кемітеді?
Ans: орташа шығындар төмендегенде
Ans: жарнама шығындары өскенде
Ans: шектелген табыс шектелген шығындардан көбірек болғанда
Ans: шектелген табыс айнымалы шығындарға тең болғанда
Corr: 3

Que: Монополист пайданы көбірек алу үшін шығарудың қандай көлемін таңдайдыі?
Ans: шектелген шығындардың өнім бағасына тең болғанда
Ans: шектелген шығындар орташа шығындарға тең болғанда
Ans: шектелген табыс шектелген шығындарға тең болғанда
Ans: шектелген табыс жалпы шығындарға тең болғанда
Corr: 3

Que: Монополиялық фирма қандай жағдайда өз пайдасын көбейтеді?
Ans: орташа шығындар орташа табысқа тең болғанда
Ans: шектелген шығындар шектелген табысқа тең болғанда
Ans: шектелген шығындар өнімнің нарықтық бағасына тең болғанда
Ans: монополист өнімі сұранысының икемділігі жартылай болғанда
Corr: 2

Que: Монополиялық биліктің күшін анықтау үшін біз Лернер көрсеткішін пайдаланамыз. Ол былай анықталады:
Ans: L=(P-AC)/P
Ans: L=(P-MC)/P
Ans: L=(R-TC)/R
Ans: L=(MR-MC)/MR
Corr: 2

Que: Монополистің сұраныс қисығы нарықтық сұраныс болады және ол:
Ans: AR-ге сәйкес келеді
Ans: MR- ге сәйкес келеді
Ans: бағаның өзгеруіне тәуелсіз болады
Ans: AC-ге сәйкес келеді
Corr: 1

Que: Монополистің жалпы шығын функциясы: TC= 100+3Q, ал сұраныс функциясы P=200-Q. Егер монополия айына 20 өлшем өнім шығаратын болса,онда оның жалпы түсімі:
Ans: 4000
Ans: 3600
Ans: 400
Ans: 180
Corr: 2

Que: Монополистің жалпы шығын функциясы: TC= 100+3Q, ал сұраныс функциясы P=200-Q. Егер монополия айына 20 өлшем өнім шығаратын болса,онда оның орташа түсімі:
Ans: 4000
Ans: 3600
Ans: 400
Ans: 180
Corr: 4

Que: Монополиялық фирма пайданы көбейту үшін:
Ans: шектелген табыс шектелген шығындардан көбірек болса, өнім шығаруды арттырады
Ans: шектелген шығындар шектелген табыстан төменірек болса, бағаны көтереді
Ans: өз тауарына сұраныс қисығының икемсіздеу бөлігіне сәйкес келетін өндіріс көлемін таңдайды
Ans: өз өніміне шығару көлемін сақтай отырып, бағаны өте жоғары өсіреді
Corr: 1

Que: Монополист өндіруші электронды қондырғы шығарып, MR=180$, MC=100$, АTC=200$ болатындай өнім көлемін сатады. Пайданы көбейту үшін фирма не жасайды?
Ans: бағаны көтеріп, шығару көлемін көбейтеді
Ans: бағаны көтеріп, шығару көлемін азайтады
Ans: бағаны көтеріп, бұрынғы шығару көлемін сақтайды
Ans: бағаны төмендетіп, шығару көлемін көбейтеді
Corr: 4

Que: Монополистің шекті шығыны - 20 теңге. Қосымша өнімнен алынатын табыс - 60 теңге. Қосымша пайда қандай:
Ans: 60.
Ans: 20.
Ans: 40.
Ans: 80.
Ans: - 40.
Corr: 3

Que: Монополистің жалпы шығын функциясы ТС=100 + 3Q. Шекті шығыны қандай:
Ans: 103.
Ans: 100.
Ans: 3.
Ans: 30.
Ans: 0.
Corr: 3

Que: Монополистің өніміне сұраныс функциясы Р=15- Q. Егер монополист 5 бірлік өнім шығарса, онда түсімі қандай :
Ans: 50.
Ans: 10.
Ans: 25.
Ans: 15.
Ans: 20.
Corr: 1

Que: Монополистің жалпы шығын функциясы ТС=100 + 3Q2. Шекті түсім 30 теңгеге тең. Монополист қанша өнім шығарады:
Ans: 50.
Ans: 30.
Ans: 6.
Ans: 5.
Ans: 15.
Corr: 4

Que: Жетілген және монополистік бәсекелестік нарықтарының қандай жалпы белгілері боладыі?
Ans: іріктелген тауарлар шығарады
Ans: нарықта көптеген сатып алушылар мен сатушылар болвды
Ans: әр фирма өз өнімі сұранысының горизонтальды қисығын иеленеді
Ans: бірыңғай тауарлар шығарылады
Corr: 2

Que: Монополиялық бәсеке тұтынушыларға тиімді әрі пайдалы деушілер былай деп тұжырымдайды:
Ans: өнімге өзіндік ерекшелік беру тұтынушылардың әр түрлі талғамдарын жүзеге асыруға ықпал етеді
Ans: монополиялық бәсеке жағдайында фирмалар нарық тұрғысынан алғанда тиімді болатын өнім көлемін өндіреді
Ans: толық бәсеке фирмалар арасындағы күреске әкеп соғады
Ans: монополиялық бәсеке жағдайында қоғам тұрғысынан алғанда тиімді саналатын ресурс қолдануға қол жетеді
Corr: 1

Que: Монополиялық бәсекелес фирмалардың сұраныс қисығы қалай болады:
Ans: икемді
Ans: икемсіз
Ans: өте икемді
Ans: өте икемсіз
Corr: 1

Que: Монополиялық бәсекелес фирмалардың бір-біріне байланысын төмендегі шарттардың қайсысы көрсетеді:
Ans: MC=ACmin
Ans: TC>TR
Ans: P=AC
Ans: MC=D (шекті шығынның сұранысқа тең болуы)
Corr: 3

Que: Егер монополистің сұраныс қисығы P=30-2Q болса, онда Q=10 болғанда жалпы түсім неге тең:
Ans: 20.
Ans: 10.
Ans: 100.
Ans: 30.
Ans: 28.
Corr: 3

Que: Егер монополистің сұраныс қисығы P=30-2Q болса, онда Q=10 болғанда орташа түсім неге тең:
Ans: 20.
Ans: 10.
Ans: 100.
Ans: 30.
Ans: 28.
Corr: 2

Que: Егер монополистің сұраныс қисығы P=400-5Q және сатылу көлемі 20 бірлікке тең болса, онда баға неге тең:
Ans: 100.
Ans: 400.
Ans: 300.
Ans: 500.
Ans: 20.
Corr: 3

Que: Егер монополистің сұраныс қисығы P=400-5Q және сатылу көлемі 20 бірлікке тең болса, онда жалпы түсім неге тең:
Ans: 1000.
Ans: 400.
Ans: 300.
Ans: 5000.
Ans: 6000.
Corr: 5

Que: ОПЕК төмендегі нарық құрылымының қайсысына жатуы мүмкін:
Ans: толық жетілген бәсекелес фирма
Ans: монополиялық бәсекелес фирма
Ans: бірге қызмет істеуге ыңғайланбаған олигополия
Ans: картель
Corr: 4

Que: Пайдаларын бірге барынша көбейту үшін фирмалар төмендегі нарық құрылымдарының қай түрін ұйымдастырулары мүмкін:
Ans: монополиялық бәсеке нарығы
Ans: картель
Ans: олигополия
Ans: монополия
Corr: 2

Que: Екі фирманың өзара әрекетін Курноның дуополия моделіне жатқызуға болады, егер:
Ans: фирмалар өзінің әріптесі де белгілі бағаны ұстау стратегиясын жүргізсе
Ans: әр фирма өзінің бәсекелес бағаны өзгертпей, бұрынғы деңгейде қалдырады деп есептесе
Ans: фирмалар өндіріс көлемін келіскен деңгейде қаласа
Ans: фирмалар жасырын келісімдер жасаса
Corr: 2

Que: Өз шығаруы мен бағасын келіскен фирмалармен салыстырғанда Курноның дуополиялық фирмаларында:
Ans: бағалар жоғары және шығару төменірек
Ans: пайда жоғары және шығару көбірек
Ans: пайда төменірек және баға арзандау
Ans: пайда және шығару азырақ
Corr: 3

Que: Төмендегі көрсетілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс емесі?
Ans: олигополистік баға соғысында барлық фирмалар ұтылғанмен жекеленген фирмалар мақсатында бағалар төмендейді
Ans: олигополистік фирмалар кейбір бәсекелестік жағдайларда бағаларды тіпті шығындар және сұраныс өзгерген жағдайларда да өсіруден бас тартады
Ans: жасырын келісімнің бір формасы баға жетекшілігінде десек, онда бір фирма бағаны тағайындап, ал қалғандары соны қолдайды
Ans: бағалар соғысында тек қана олигополистік фирмалар емес сатып алушылар да ұтылады
Corr: 4

Que: Олигополистік жағдайында ойындар теориясын қолданғанда:
Ans: фирмалар кез келген стратегияның қорытындысын әр түрлі бәсекелес болған жағдайда талдайды және бағалайды
Ans: фирмалар қарсылас жақтарының әрекеттерін ескермейді
Ans: фирмалар бәсекелестер де өздерінің стратегиясын қабылдайды деп есептейді
Ans: фирмалар өз бәсекелестерінің стратегиясын талдамайды, бағаламайды
Corr: 1

Que: Мына өнімдердің қайсысы өндірушілердің картельдік келісімі шеңберінде өндіріліп көрмеген:
Ans: мұнай
Ans: банан
Ans: қант
Ans: бидай
Corr: 4

Que: Картель қатысушысы өз пайдасын былайша арттыра алады:
Ans: картельдің басқа қатысушыларына қарағанда өз өнімін арзан бағаға сату арқылы
Ans: картельдің басқа қатысушыларына қарағанда өз өніміне жоғары баға белгілеу арқылы
Ans: белсенді бағалық емес бәсеке жасау арқылы
Ans: бағаны көтеру үшін белгіленген шектен төмен етіп өнім өндіру
Corr: 1

Que: Олигополистің «сынық» сұраныс қисығы мынаны көрсетеді:
Ans: шекті табыс қисығындағы үзіліс
Ans: шекті шығын қисығындағы үзіліс
Ans: тауар бағасы шекті табыстан жоғары болмау керектігін
Ans: фирма әрекеті ұтымсыз
Ans: бәсекелес фирмалармен келісілген бағаны ұстау жөніндегі құпия келісім
Corr: 4

Que: Ұзақ мерзімді кезеңде:
Ans: бәсекелестік жетілген нарықтағы фирмалардың экономикалық пайдасы нольге тең болады
Ans: монополиялық бәсекелестік нарығындағы фирмалардың экономикалық пайдасы нольге тең болады
Ans: бәсекесіз нарықтағы олигополист пен монополист экономикалық пайда алады
Ans: жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс
Corr: 1

Que: Нарықтың қай құрылымында шекті түсім бағадан төмен болмайды:
Ans: монополиялық бәсекеде
Ans: монополияда
Ans: картель құрушыларда
Ans: жетілген бәсекелестікте
Corr: 4

Que: Олигополия дегеніміз нарық құрылымы және ол кезде нарықта:
Ans: бірдей тауарлар өндіретін өзара бәсекелес фирмалардың саны көп болады
Ans: өзіндік ерекшеліктері бар тауарлар өндіретін өзара бәсекелес фирмалардың саны көп болады
Ans: бәсекелес фирмалардың саны өте көп болмайды
Ans: тек қана бір ірі фирма болады
Corr: 3

Que: Олигополия теориясын салған алғашқы ғалым:
Ans: Эдвард Чемберлен
Ans: Оугустин Курно
Ans: Джоан Робинсон
Ans: Карл Маркс
Corr: 2

Que: Нарықтағы басым фирма өз өніміне деген сұранысты зерттеп, шекті түсім функциясы мынадай болатынын анықтады MR2= 9-Q. Сөйтіп, өнімнің әр данасының бағасының PL = 8 мөлшерінде белгіледі. Егер осы басым фирманың шекті шығыны MC2 = 1+ Q, ал қалған фирмалардың ұсынысы мынадай SF = 2+2Q болса, онда нарықтағы сұраныс көлемі қандай болады?
Ans: Qn = 4
Ans: Qn =3
Ans: Qn =7
Ans: мәліметтер жеткіліксіз
Corr: 3

Que: Дуополия кезіндегі нарық сұранысының қисығы берілген: P = 60 – 2Q, бұндағы Q = Qa + Qb. Екі фирманың технологиясы бірдей және TCa = TCb = тұрақты, сондықтан MCa = MCb = 0. Осы деректерді пайдаланып
А және В фирмаларының Курно тепе - теңдігіндегі өнім көлемін және өнімнің әр данасының бағасын тап:
Ans: Q1 = 10; Q2 = 10; P = 20
Ans: Q1 = 20; Q2 = 20; P = 10
Ans: Q1 = 30; Q2 = 30; P = 10
Ans: дұрыс жауабы жоқ
Corr: 1

Que: Дуополия кезіндегі нарық сұранысының қисығы берілген:P = 60 – 2Q, бұндағы Q = QAns: + Qb. Екі фирманың технологиясы бірдей және TCAns: = TCb = тұрақты, сондықтан MCAns: = MCb = 0. Осы деректерді пайдаланып А және В фирмалары жасырын келісім (картель) жасаған уақыттағы өнім көлемінің мөлшері және өнімінің бір данасының бағасы қандай болады:
Ans: Q = 10; P = 20
Ans: Q = 20; P = 20
Ans: Q = 15; P = 30
Ans: Q = 10; P = 30
Corr: 3

Que: Ресурстар сұранысы неге тәуелді болады?
Ans: осы ресурспен өндірілетін өнімнің бағасына
Ans: ауыстыратын ресурстар бағасына
Ans: түпкі өнімнің баға деңгейіне
Ans: осы ресурспен өндірілетін өнімнің бағасына, ауыстыратын ресурстар бағаларына
Corr: 4

Que: Еңбек сұранысына төмендегілердің қайсысы әсер етпейді?
Ans: түпкі өнімге сұраныс
Ans: еңбектің шектелген өнімінің басқа ресурстардың шектелген өнімдеріне қатынасы
Ans: өндіріс технологиясы
Ans: инфляциялық құбылыстарға байланысты номиналды еңбек ақы қатынасы
Corr: 4

Que: Қызметкерлердің минималды еңбек ақысын мемлекеттік өсіру неге әкеледі?
Ans: төмен еңбек ақы алатын қызметкерлерді жұмыпен қамтамасыз етуді өсіруге
Ans: нарықта жұмыс күшінің сиреуінің өсуіне
Ans: еңбекті капиталмен ауыстыруға
Ans: минималды еңбек ақы алатын топтардың шектелген өнімділігінің азаюына
Corr: 3

Que: Фирма үшін егер ол бағаға әсер ете алмайтын болса, жалдау факторының шектелген шығындары қалай өзгереді?
Ans: факторлардың орташа шығындарынан көбірек
Ans: фирманың қосымша фактор өлшемін пайдаланғандағы табысы
Ans: тұрақты
Ans: шектелген табысқа теңестірілуі қажет
Corr: 3

Que: Бәсекелестік нарықта сұраныс қисығының шектелген өнімділік теориясына сәйкесті не болады?
Ans: еңбек ақының шектелген шығындарының қисығымен беттеседі
Ans: еңбектің шектелген өнімінің қисығымен бетеседі
Ans: ақшамен анықталатын еңбектің шектелген өнімінің қисығымен беттеседі
Ans: өндірілетін өнімнің құнымен байланысты болмайды
Corr: 3

Que: Фирма үшін еңбек ұсынысының қисығы:
Ans: еңбек сұранысының қисығымен қиылыспайды
Ans: оң көлбеулі болады
Ans: абсолютті икемсіз ұсынысты көрсетеді
Ans: абсолютті икемді ұсынысты көрсетеді
Corr: 4

Que: Еңбек ақы ставкасы өскенде:
Ans: еңбек сұранысы икемді болса, жұмыспен қамтамасыз ету қысқарады
Ans: еңбек сұранысы икемсіз болса, жұмыспен қамтамасыз ету қысқарады
Ans: еңбек сұранысы икемді болғанда жұмыспен қамтамасыз ету өседі
Ans: еңбек сұранысы икемсіз болғанда жұмыспен қамтамасыз ету өседі
Corr: 1

Que: Облигацияның проценттік ставкасы қандай жағдайда төмендей түседі?
Ans: олардың шығарылу мерзімі қысқа болғанда
Ans: болашақ қатеpлік көбейгенде
Ans: ликвидтік төмен болғанда
Ans: инфляцияның күтісі көбейгенде
Corr: 1

Que: Басқа жағдайлар тұрақты болғанда жер рентасы қай кезде өседі?
Ans: жер бағасы төмендегенде
Ans: жерге сұраныс өскенде
Ans: жерге сұраныс азайғанда
Ans: жер ұсынысы өскенде
Corr: 2

Que: Жер ұсынысы:
Ans: абсолютті икемсіз
Ans: жартылай икемді
Ans: абсолютті икемді
Ans: икемді
Corr: 1

Que: Проценттік ставканың өсімі неге әкеледі?
Ans: несие қаражаттарының сұранысының өсуіне
Ans: несие қаражаттарының ұсынысының өсуіне
Ans: несие қаражаттарының ұсынысының азаюына
Ans: несие қаражаттарының ұсынысының көлемінің өсуіне
Corr: 4

Que: Тепе- теңдік проценттік ставкасы теңестіреді?
Ans: номиналдық және нақтылы проценттік ставкаларды
Ans: несие қаражаттардың сұраныс және ұсыныс көлемдерін
Ans: тұтыну мен жинақты
Ans: жинақ пен инвестицияларды
Corr: 2

Que: Жер иелері рентаны қай жағдайларда алмайды?
Ans: жерге салық болса
Ans: жер участоктарының сұранныс пен ұсыныс қисықтары қиылысқанда
Ans: жердің ұсыныс қисығы абсолютті икемсіз
Ans: ұсыныстың қисық сызығы сұраныс қисығының оң жағында табылса
Corr: 4

Que: Бірінші жылы баға деңгейі өзгермейді, номиналды процент ставкасы 6%, екінші жылдағы инфляция қарқыны 3% құрады, егер реалды процент ставкасы екінші жылы бірінші жылдағыдай қалса, онда екінші жылы процентік ставкасы қалай өзгереді?
Ans: 9% өседі
Ans: 3% өседі
Ans: 3%қысқарады
Ans: 6%- ке өседі
Corr: 2

Que: Фирманың инвестициясын қабылдау туралы шешім қаралса, мынаған назар аударады?
Ans: номиналдық процент ставкасына
Ans: реалды процент ставкасына
Ans: реалды процент ставкасын қоса алғанда номиналды процент ставкасына
Ans: жоғарыдағы факторлардан басқалары
Corr: 2

Que: Егер номиналды процент ставкасы 10% құраса; ал инфляция қарқыны жылына 4 % деп анықталса, онда реалды процент ставкасы неше құрайды?
Ans: 14%
Ans: 6 %
Ans: 2,5%
Ans: –6%
Corr: 2

Que: Сыртқы әсерлер неге байланысты?
Ans: нарықтық тепе- теңдік тұрақты болмайды
Ans: өндіріс қоршаған ортаға шығын әкеледі
Ans: өндірушілер нарықтық билікті орналастырады
Ans: игіліктің нарықтық бағасы сыртқы шығындар мен табыстарды көрсетпейді
Corr: 4

Que: Сыртқы әсерлерді туғызуға себеп не болып табылады?
Ans: зиян өндірістердің болуы
Ans: экономикаға мемлекеттің араласуы
Ans: меншікке бекітілген құқтардың болмауы
Ans: фирмаларда нарықтық биліктің болмауы
Corr: 3

Que: Теріс сыртқы әсерлер тиімділікті төмендетуге әкеледі?
Ans: теріс сыртқы эффектің салдарынан туындайтын игіліктің тұтынуын азайтады
Ans: қоғамдық шектелген шығындар жекелеген шығындардан көбірек болады
Ans: өндірушілер шығару көлемін өте жоғары көтереді
Ans: табыстарды ортаны ластайтын фирмалардан ластамайтын фирмаларға қайтадан бөледі
Corr: 2

Que: Ластанудың бірнеше көзі болған жағдайда қоғамдық тиімділіктің талаптары қандай жағдайда орындалады?
Ans: барлық фирмаларға ортаны ластаудың стандартты деңгейіне жеткізу тапсырылады
Ans: барлық фирмаларға ортаны ластау бірдей пропорцияда болуын тапсырады
Ans: тазалауға кететін шектелген шығындарға байланысты барлық фирмалар өз ластау мөлшерін азайтуға тиісті
Ans: қоршаған ортаны көбірек ластайтын фирмалардың ластау мөлшерін қысқарту тапсырылады
Corr: 3

Que: Сыртқы әсерлердің салдары төмендегідей жолдармен реттеледі?
Ans: оң сыртқы әсерлерді көбейту
Ans: теріс сыртқы әсерлерді көбейту
Ans: Пигу салығын көбейту арқылы
Ans: ластау мөлшерін азайту арқылы
Corr: 3

Que: Өзен суын ластайтын фирма барлық шығындарды төлейтін болса, не байқалар еді?
Ans: өндіріс көлемінің өсуі
Ans: өндіріс көлемінің азаюы
Ans: шектелген әлеуметтік шығындардың қисығы жекеленген шектелген шығындардың қисығынан жоғары өтеді
Ans: шектелген әлеуметтік шығындардың қисығы жекеленген шектелген шығындардың қисығынан төмен өтеді
Corr: 2

Que: Көрсетілгендердің қайсысы таза қоғамдық игілікке жатады?
Ans: қоғамдық кітапханалар
Ans: қоғамдық парктер
Ans: автокөліктердің қоғамдық тұрақтары
Ans: жұқпалы аурулармен ауыратын адамдарды бөлектейтін қоғамдық денсаулық сақтау бағдарламасы
Corr: 4

Que: Игілік бәсекелессіз болса, онда оның тұтынуынан болуы мүмкін:
Ans: қоғамдық көзқарас бойынша кейбір тұтынушылар оңтайлы
Ans: осы игілікті тұтыну пайдасынан алатын тұтынушылар қоғамдық көзқарас бойынша оңтайлы емес
Ans: осы игілікке төлеуге тиісті қоғамдық көзқарас бойынша оңтайлы емес
Ans: қоғамдық көзқарас бойынша кім болмасын, олардың осы игілікті тұтынуы ешкімге пайда алуға кедергі болмайды
Corr: 4

Que: Бәсекелестік нарықтар қоғамдық игіліктердің оңтайлы көлемін беруді қамтамасыз ете алмайды?
Ans: қоғамдық игіліктер жекелеген фирмалардың игіліктеріне қарағанда көбірек шығындарды қажет етеді
Ans: қоғамдық игіліктің саны бірдей дәрежеде бәріне қажет болмайды
Ans: билетсіздер проблемасы болады
Ans: қоғамдық игіліктермен қамтамасыз ету бұл үкіметтің міндеті болады
Corr: 3

Que: Экономисттер қоғамдық игіліктерді қалай анықтайды?
Ans: тұтынушыларға бұл игіліктер жекелеген игіліктермен салыстырғанда өте арзанға түседі
Ans: бұл игіліктердің берудің шығындары жекелеген игіліктерге қарағанда өте көбірек болады
Ans: билетсіздерді қорғау шығындары төменірек болады
Ans: бұл игіліктер аз мөлшерде шығарылады
Corr: 2

Que: “Билетсіздердің” проблемасы қандай жағдайда төмендейді?
Ans: пайданы алушылардың саны көбейсе
Ans: пайданы алушылардың қатарына төлемеушілерді азайту жеңілдетіледі
Ans: пайданы алушыларды анықтау қиын болады
Ans: пайданы алушылардың саны азаяды
Corr: 2

Que: Төмендегі факторлардың қайсысы рентаны іздеу барысында алынған пайданы ұлғайта алады?
Ans: ақша мөлшерінің ұлғаюы және алу мерзімінің аяқталуы
Ans: тиімділікті көтеру барысындағы заңсыз табыстарды ашу жағдайындағы алуды өсіру
Ans: фирмалардың пара беру мүмкіндігін төмендету
Ans: мемлекеттік қызметкерлерді сайлау өткізудегі салғырттық
Corr: 4

Que: Таза қоғамдық игіліктің өндіріс көлемі тиімді болады мынадай жағдайда:
Ans: бірде – бір тұтынушы оның тұтынуымен шектелмейді
Ans: өндіріс игілігінің қоғамдық шектелген шығындары оның тұтынуының қоғамдық шектелген пайдасына тең
Ans: өндіріс игіліктерінің жеке шектелген шығындары оның тұтынуының қоғамдық шектелген пайдасына тең
Ans: игіліктер өте төмен шығындармен өндіріледі
Corr: 2

Que: Қоғамдық игіліктерді берудегі нарық мүмкіндіктерінің шектеулі болуы неге байланысты?
Ans: жекелеген өндірушілердің игілікті шығарудағы қабілетінің жоқтығынан
Ans: қоғамдық игіліктер нарығындағы бәсекелестіктің жоғарылығынан
Ans: тұтынушылардың бұл игіліктер үшін төлемеуінен
Ans: бұл игіліктерді мемлекеттің реттеуімен
Corr: 3
Pnt:1
03.05.2013 15:03 Общий раздел Эльнара 1255 3245 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход