Menu
ҰБТ және АКТ дайындауға арналған анықтама
Бұл анықтама абитуриенттерге ҰБТ және АКТ-ге дайындық кезінде көмек ретінде ұсынылған. Бұған негізгі тұрақтылар, базалық терминдер және физиканың негізгі бөлімдері бойынша заңдары мен түсініктер енгізілген. Сонымен қатар анықтамада соңғы жылдары есептерде жиі кездесетін сұрақтар мен жауаптары мазмұндалған.

Негізгі тұрақтылар
Физикалық тұрақтылар
Еркін түскен денелердің нормаль үдеуі
Гравитациалық тұрақтысы
Авогадро тұрақтысы
Молярлық (универсаль) газ тұрақтысы
Больцман тұрақтысы
Электрон заряды
Вакуумдағы жарық жылдамдығы
Планк тұрақтысы
Сутегі атомының иондану потенциалы
Массаның атомдық бірлігі
Электрлік тұрақтысы
Магниттік тұрақтысы
Бүтін және шамалық бірліктер

МЕХАНИКА
Термин, түсінік
Жылдамдық
Үдеу
Тангенциаль үдеу
Нормаль (центрге тартқыш үдеу)
Масса
Күш
Дененің салмағы
Дене импульсы
Күш импульсы
Күш жұмысы
Энергия
Кинетикалық энергия
Потенциалдық энергия
Бұрыштық жылдамдық
Күш моменті
Қозғалыс типі
Түзу сызықты бір қалыпты
Шеңбермен бірқалыаты
Түзу сызықты бір қалыпты үдемелі
Бірқалыпсыз қисық сызықты
Еркін түсу
Ньютонның екінші заңы
Бүкіл әлемдік тартылыс заңы
Гук заңы
Импульстың сақталу заңы

СҰЙЫҚТАР МЕХАНИКАСЫ
Гидростатикалық қысым
Архимед заңы
Үздіксіздік теңдеуі
Бернулли теңдеуі

САЛЫСТЫРМАЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ
СТ постулаттары
Массаның жылдамдыққа тәуелділігі
Ұзындықтың қысқаруы
Уақыттың созылуы
Ньютонның екінші заңы
Толық энергия E мен дене массасының m аралық байланысы
Кинетикалық энергия

МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА
Молекулалар концентрациясы
Берілген массадағы молекулалар саны
Абсолюттік термодинамикалық температура
Зат мөлшері, моль
Молекулалардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы
Молекулалар жылдамдығы
Газ жұмысы
Идеаль газдың ішкі энергиясы
Жылу сыйымдылық (анықтама)
Идеаль газдың молярлық жылу сыйымдылығы
Тасымалдау құбылысы
Қаныққан бу
Молярлық массалар
Еркіндік дәрежелері
Заң
Молекула-кинетикалық теория (МКТ)негізгі теңдеуі
Менделеев-Клапейрон теңдеуі
Изопроцестер теңдеуі
Адиабаталық процесс(Пуассон) теңдеуі
Термодинамиканың бірінші заңы
Жылу машинасының ПӘК
Карно циклінің ПӘК

ЭЛЕКТРОСТАТИКА ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ТОК
Заряд тығыздығы
Кернеулік
Потенциал
Әртүрлі денелердің кернеуліктері
Суперпозиция принципі
Кернеулік пен потенциал байланысы
Электр өріс жұмысы
Дипольдық момент
Салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
Электр сыйымдылық
Әртүрлі конденсаторлар электр сыйымдылығы
Электр өрісінің энергиясы
Электр өрісінің көлемдік тығыздығы
Ток күші, ток тығыздығы
ЭҚҚ
Заң
Кулон
Ом заңы
Ток күші мен электрондар жылдамдық байланысы
Джоуль-Ленц заңы
Қуат
Кирхгоф ережелері
Газдағы иондар жылдамдығы
Газдағы ток үшін Ом заңы

МАГНЕТИЗМ
Магнит индукция векторы
Магнит моменті
Магнит өріс ағыны
Кернеулік
Магниттік өтімділік
Индуктивтілік
Магнит өріс энергиясы
Көлемдік тығыздық
Заң
Ампер күші
Лоренц күші
Фарадей заңы
ЭҚҚ өздік индукция

ТЕРБЕЛІС ЖӘНЕ ТОЛҚЫН
Гармоникалық тербеліс
Тербеліс периоды, жиілік
Жылдамдық , удеу
Механикалық толық энергия
Резонанс
Айнымалы ток тізбегі үшін Ом заңы
Индуктивтік және сиымдылық кедергілері
Кернеу, ток арасындағы фаза айырымы
Толқын ұзындығы
Жазық толқын теңдеуі волны
Толқын саны
Серпімді толқын таралу заңы
Электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығы

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА
Сыну көрсеткіші
Толық іштегі шағылу
Жұқа линзаның формуласы
Жарықтың толқындық қасиеті
Оптикалық жол
Когеренттік толқындар
Интерференция
Интерференциялық максимум және минимум
Дифракция
Бір саңылаулы дифракция
Дифракциялық тор
Дисперсия
Жарық қысымы

СӘУЛЕЛЕНУДІҢ КВАНТТЫҚ ТАБИҒАТЫ
Абсолют қара дене
Фотоэффект (сыртқы)
Фотоэффектінің қызыл шегі
Тежеуіш потенциал
Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі

КВАНТТЫҚ ФИЗИКА
Бор постулаты
Де Бройль толқын ұзындығы

АТОМДЫҚ ЖӘНЕ ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКА
Атома құрылысы, ядро
Изотоптар
Изобарлар
Масса дефектісі
Ядроның байланыс энергия
Меншікті байланыс энергиясы
Радиоактивтік ыдырау
Жартылай ыдырау периоды
Радиоактивтік ыдырау заңы
Радиоактивтік ыдырау түрлері
Ығысу ережесі
Бірнеше бөлшектердің
зарядтары мен массасы
01.03.2012 11:46 Физика Артем 8234 15708 2
Айдос   17.10.2016 11:17
Көп көп рахмет жұмыстарыңыз алға баса берсін !!!!!
Аида   16.06.2012 19:45
Улкен рахмет!
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход