Menu
Әр түрлi ортадағы электр тогы
Мазмұны:

§ 7.1 Металдардағы электрлiк ток. Металдардың өткiзгiштiгiнiң электрондық теориясының негiздерi. Электрондардың реттелген қозғалысының жылдамдығы
Металдағы токты еркiн электрондар туғызады. Олардың концентрациясы үлкен болады және металл атомдарының концентрациясымен бiр реттi болады.

§ 7.2 Ом заңы металдар өткiзгiштiлiгiнiң электрондық теориясының позициясынан
Кернеулiгi Е тең электр өрiсiнiң жерiнен металлдағы пайда болатын ток күшiн есептейiк. §5.1 бойынша
I=envS, (7.2)
мұндағы, n — өткiзгiштiк электрондардың концентрациясы, e — электрон заряд, ал v — электрондардың реттелген қозғалысының жылдамдығы. Әрбiр электрондарға әсер ететiн eE күштiң әсерiнен пайда болатын үдеу мынаған тең болады. Сондықтан еркiн жолдың аяғында электронның жылдамдығы

§ 7.3 Кедергiнiң температураға тәуелдiлiгi. Асқын өткiзгiштiк
Температураның өзгеруiне қарай өткiзгiш кедергiсi өзгередi. Егер T0= 273oK (0oC)-да өткiзгiш кедергiсi R0-ге тең, ал T температурада R-ға тең болса, онда кедергiнiң салыстырмалы өзгеруi, тәжiрибиенiң көрсетуi бойынша, ΔT температураның өзгеруiне тура пропорционал..

§ 7.4 Газдағы электр тогы. Тәуелдi және тәуелсiз разрядтар
Қалыпты жағдайда газдарда еркiн ток тасушылар (электрондар мен иондар) болмайды.
Газдардың атомадары мен молекулаларына электронның үзiлiп кетуi газдардың иондалуы дейдi. Газдарда электр тогын тасушылар тек газдар иондалғанда ғана пайда болуы мүмкiн. Электронның газ атомдарымен (молекуларымен) соқтығысуынан болатын газдың иондалуын электронды соққыдан иондалу дейдi.

§ 7.5 Электролиттердiң ерiтiндiлерiндегi жөне балқымаларындағы электрлiк ток. Электролиз заңдары
Ток тасушылары иондар болатын сұйық жөне қатты заттарды электролиттер дейдi. Иондар деп бiр немесе бiрнеше электрондарды жоғалтқан немесе өзiне қосып алған атом мен молекулаларды айтады. Қышқылдар, сiлтiлер және тұздар ерiтiндiлерi электролит болады. Электр тогының сұйықтан өтуi электролизбен (электодтарда, электролиттердiң құрамына кiретiн зат бөлiнуiмен) қатар жүредi.

§ 7.6 Вакуумдегi электр тогы. Электрондық эмиссия. Электонды- сәулелiк түтiкше
Вакуум деп газдың сиретiлуiнiң оның молекулаларының соқтығысуын ескермеуге және еркiн жолының орташа ұзындығы -дiң газ тұрған ыдыстың өлшемi d-дан аса үлкен ( ) болатын деңгейiн айтады.
Вакуум күйдегi электродтар аралығындағы өткiзгiштiктi вакуумдегi электр тогы дейдi.

§ 7.7 Жартылай өткiзгiштердегi электр тогы. Жартылай өткiзгiштердiң меншiктi және қоспалы өткiзгiштiгi
Жартылай өткiзгiштер деп кедергiсi кең көлемде өзгере алатын және температурасы жоғарылаған сайын кедергiсi тез азаятын заттарды айтады.
Таза (қоспасыз) жартылай өткiзгiш кристалындағы еркiн электрондардың және кемтiктердiң қозғалысынан болатын өткiзгiштiктi жартылай өткiзгiштердiң меншiктi өткiзгiштiгi дейдi.

§ 7.8 Жартылай өткiзгiштi диод. Транзисторлар. Жартылай өткiзгiштi приборлардың қолданылуы
Монокристалдық өткiзгiштiң кемтiктiк өткiзгiштен электрондық өткiзгiшке ауысатын ауданың электронды кемтiктiк ауысу (p – n ауысу) дейдi. Жартылай өткiзгiштер кристалына сәйкес қоспаларды еңгiзуiнен әртүрлi (p - және n- пайда болатын аймақтарда p-n ауысуы болады.

Есеп шығару үлгiлерi
Түсiнiктеме сөздiк

25.04.2010 00:05 Физика Артем 11029 27792 2
Дана   16.03.2011 23:57
помогите по физике завтра зачет как подготовить шпор tdn1995@mail.ru skin'te na kaz yazik)
Дана   16.03.2011 23:55
помогите по физике завтра зачет как подготовить шпор cry
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход