Menu
Сан есімнің түрлері - Типы имен числительных.
Главная » Қазақ тілі » Сан есімнің түрлері - Типы имен числительных.

Түрлері (Типы) Мысалдар (Примеры)
І. Тұлғасына қарай (По способу образования) Негізгі (Непроизводные) бір, екі, үш, төрт, бес, отыз, елу, жүз, мың, т.б.
2. Туынды (Производные) бірінші, екінші, біреу, ондай, мыңдаған, т.б.
ІІ. Құрамына қарай (По составу) 1. Дара (Простые) бір, екі, үш, он, отыз, алпыс, жүз, мың, т.б.
2. Күрделі (Сложные) он төрт, жиырма бес, жүз он жеті, екі-екіден, оннан екі, екі мың отыз, қырық бестей, тоғызға жуық, т.б.
ІІІ. Мағынасына қарай (По значению)
1. Есептік (Количественные) бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, жетпіс бес, жүз үш, мың, т.б.
2. Реттік (Порядковые) бірінші, екінші, үшінші, оныншы, жиырма екінші, сексен бесінші, екі жүз алтыншы, т.б.
3. Жинақтық (Собирательные) біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу
4. Топтау (Группирующие) бірден, екіден, үштен, оннан, он бестен, екі-екіден, он-оннан, жүз-жүзден, мың-мыңнан, т.б.
5. Болжалдық (Приблизительные) бірер, екідей, ондаған, жетпістей, жүздеп, жүздеген, ондарда, алпыстарда, үш-төрттей, т.б.
6. Бөлшектік (Дробные) екіден бір (1/2), сегізден үш (3/8), үш бүтін жүзден он төрт (3,14), т.б.