Menu
Курмангазы Сагырбайулы
Главная » Қазақстанның ұлы адамдар. Великие люди Казахстана. » Курмангазы Сагырбайулы


КУРМАНГАЗЫ Сагырбайулы — великий казахский композитор, исполнитель кюев, домбрист, классик казахской инструментальной (кюй) музыки.

КҮРМАНҒАЗЫ Сагырбайүлы (1806—1879) — қазақтың күйші-композиторы, домбырашы, халық музыкасындагы аспаптық музыканыц (куйдің) классигі. Аягашқы үстазы Хан Базар (Орда) куйшісі — Үзақ. Кейіннен Үзақпен бірге ел аралап, домбырашылық өнер сайысына тусіп, журтшылық назарына ілігеді. Бөкей ордасындагы атақты халық куйшілері Байбақты, Байжума, Баламайсан, Соқыр Есжан, Шеркештің куйлерін уйреніп, орындаушылық шеберлігін шыңдады. Ел аузындагы аңыздарга қараганда Курмангазының алгашқы шыгармаларының бірі -«Кішкентай» куйі 19 гасырдың 30 жылдарындагы шаруалар көтерілісін бастаган Исатайга арналган. «Ақбай», Ақсақ киік», «Көбік шашқан», « Турмеден қашқан», «Адай» куйлерінде нурлы болашақ, азат өмірді аңсаган халықтың уміті, өмір тартысы суреттеледі. Халық арасында есімдері белгілі Дина, Мамен, Көкбала, Меңетай, Меңқара, Сугірәлі, Тогайбай, Шора, тагы басқа ақындар өздерін Курмангазының шәкірттері санаган. Куйшінің атымен аталатын қазақтың халық аспаптар оркестрінің орындауыноа Қурмангазы шыгармалары бүкіл жер жүзіне тарады.

КУРМАНГАЗЫ (1806-1879) Сагырбайулы — великий казахский композитор, исполнитель кюев, домбрист, классик казахской инструментальной (кюй) музыки. Первым его наставником был исполнитель кюев Хан Узак. Странствуя вместе с Узаком, Курмангазы принимает участие в состязаниях домбристов и постепенно завоевывает внимание ценителей искусства. Совершенствуя наигрыши у известных народных исполнителей кюев Букеевской Орды Байбакты, Байжумы, Баламайсана, Сохур Есжана, Шеркешти, он проявляет свою одаренность. По легенде, одним из первых сочинений Курмангазы явился кюй «Кишкентай» («Малый»), посвященный Исатаю, предводителю восстания бедняков в 30-х гг. XIX века. В кюях «Акбай», «Аксак киик» («Хромой сайгак»), «Вспенившееся море», «Побег из тюрьмы»), «Адай» (род Младшего жуза) языком музыки обрисовываются светлые горизонты будущего, чаяния народа о свободной жизни, борьба и перипетии существования. Популярные в народе акыны-домбристы Дина, Мамен, Кокбала, Менетай, Менкара, Сугирали, Тогайбай, Шора и ф. считают себя учениками Курмангазы. Произведения Курмангазы широко распространяются по всему миру благодаря их блестящему исполнению одноименным Государственным оркестром казахских народных инструментов.