Menu
Шпаргалка ент по геометрии 2011 для казахских классов
вект-ы келесі шарт-ды қанағ-ды =0 =1, =4, =5. Е/з: Ж:-21
вект-ы келесі шарт-ды қанағ-ды =0, =3, =4, =5. Е-те Ж: -25
ж/е бірлік вект-ң ар-ғы бұр 60º,2а+в век-ң ұзЖ:√7
ж/е вектор-р ар бұр ж/е вект-ы ар бұр-қа тең ж/е олар 600-қа тең, ж/е перпендикуляр. =x болса, скаляр көбЖ:-x2
ж/е вект-р ар бұр-ы тап, м-ы: ж/е бірлікЖ:300
(1;2;3;)вект-н (1;1;0), (1;0;1), (0;1;1)вект-ры арқЖ: +2
{1;4} {1;2} {7;2}б-а, =3 –2 + вект-н тапЖ:{8;10}
{1;6}, {-5;7} б-а, = - вект-нЖ:{-6;1}
{1;6}, {-5;7} б-а, =2 + вектЖ:{3;4}
{-1;-7} {-1;7} {1;7} б-а, = +3 -2 в-н тапЖ:{-6;0}
{-2;2} ж/е {2;-2}вект-ң ар бұр-ы тап Ж:1800
{2;m+2;3 ж/е {-4;-3;-6}вект колл-рЖ:-0,5
{3;3} ж/е {3;-3}вект-ң ар бұр-ы тап Ж:900
{4;10} ж/е {-3;-1}.М нүк-і вект-ң ортасы б-а, Ж:{10;1}
{7;5} {-6;2} б-а = + вект-н тап Ж:{1;7}
{7;5} {-6;2} б-а =3 - вект-н тап Ж:{27;13}
{m;m+1;2}вект-ң ұз үштен кем бол-й m-ның барлық мәндерін т-зЖ:(-2;1)
< A=300,BC=6 болатын АВС тік бұр-ты үшб-наЖ:6
=(1;0;√3)вект-ы мен апликат осі ар-ғы бұр-нЖ:π/6
=(1;3;4) ж/е =(3;-1;0)вект-ң коорд бер-н. =(12m+3n)-(11m+2n)вект-ң ұзЖ:6
=(2;3;1) ж/е =(0;1;1)вект-ң коорд бер-н. =(2m-3n)-(m-2n)вект-ң ұзЖ:2√2
=(2;4;5) ж/е =(1;0;1)век-ң коорд бер. a=(m-3n)-(3m-4n)Ж:5
=2, =3,ар-ғы бұр1200б-а,(2 +3 )( – )скаляр көбейтЖ:-22
=3, =2 б-а, + ж/е – вект-ң скаляр көбЖ:5
=3, вект-ң вект-на проек-сы 2-ге тең б-а, ж/е вект-ң скаляр көбЖ:6
=3 +2 ж/е вект-р ар-ғы бұр-ты тап,м-ғы ж/е бірлік в-рЖ:450
=i-j+2k век-на перпенд-р бол-н вект Ж:d=3i+j-k
4см-ге тең ВД кес-сі АС қаб-сы 8см,ауд 12см2 бол-н АВСЖ:5см
a,b,c вект-ы келесі шарт-ды қан-ы a-b-c=0,|a| = 3,ВС=7,ЕД=4.АВ ж/е СЕ қаб-ы парал-ьЖ: 11
D нүктесінен АВС үшб-ң жаз-на,С тікб-ты төбесіне перпенд түсірілген.Егер АВ=а,ВС=в, СD=с болсаЖ: √в2+с2-в4/а2
DABC пирам-да AD қыры биікт б/ды, АС=18,AB=12, AD=5, DАВС дұрыс тетраэдр қыры √3.М нүктесі АС кес-ң ортасы.AD ж/е MBвектор-ңЖ:-1,5
DАВС дұрыс тетраэдр.АВ ж/е DC в-ң ск-рЖ:0
DАВС пирам-да АД қыры биіктігі б/ды, АС=18,АВ=12,АД=5,<САВ=90º,пирам-ң төб-н таб-ң мед-ң қиылЖ:√77
DАВС тетраэдр таб АВС дұрыс үшб қаб 4см.DВСж/е DВА 2смЖ:300
DО кесіндісі ДВС үшб-ң биссек-сы,СО=14см, ВД=15см, ВС=24см б-са,ДСЖ:21см
DО кесіндісі ДВС үшб-ң биссек-сы.Егер ВО=8см,ВС=22см,ВД=12смЖ:21см
k-нің қандай мәнінде мына нүкт-р A(2;1), B(3;-2),C(0;k) бір түзу-ң б/да ж/дыЖ:7
m-нің қандай мәнінде а=(2m;2;3) ж/е в(-6;-2;m) вект-ң ұзЖ:±3
n=(2,4;5) ж/е m=(1;0;1)вект-ң коорд бер.a=(m-3n)-(3m-4n)Ж:5
NPKM тік төртбұр-ң NK диаг MNK=100Ж:200
α ж/е β жаз-ры с түзуі бой-н 60ºбұр жасап қиыл-н.А нүктесі αЖ:20/√3см
α ж/е β жарты жаз-мен құр-н екі жақт бұр 900; 8Ж:10
α жаз-ғы β жаз-на парал-ь,ал в жаз-ғы γ жаз-на перпендЖ:перпендикуляр
α жаз-ғы АВС үшб-ң АВ ж/е ВС қаб ВД:АД= 3:4;ДЕ=10Ж:23,1/3
ΔABC, ΔАВС үшб-да СД медиана; АС=20;ВС=40см, <АСВ=1350 Ж:100√2см2
А бұр-ң бис-сы ВС қаб-н 45,6;7,85см кес-е Ж:198,1;122,6
А ж/е Внүкт-і шеңб екі доғаға б-ді,о-ң кіш 1400;6:5Ж:500
А нүктесі жазық-тан 18см қаш-та жатыр.Осы нүктеден өтетін ж/е жазық-пен 60°Ж:12 √3
А нүкт-нен центрі О нүктесі бол-н шеңб-ге АС;20см,16смЖ:12см
А нүкт-сі арқ АВ жанам-ы (В-жанасу нүкт-і) ж/е О; АВ=4см,АС=2смЖ:6см
а параметр-ң қандай мән-де у=(x-3)2-ax-2a ф-сы жұпЖ:-6
а түзуі в түзуіне перпенд-р,ал в түзуі с түзуіне парал-ь.а ж/е сЖ:перпендикуляр
А(0;2) ж/е B(3;0)бер-се,АM=ВМ тең-гі орын-н М(х;у)Ж:6x-4y=5
А(0;2) ж/е B(3;0)бер-се,АМ2+ВМ2=2AB2 тең-гі орын-н М(х;у)Ж:(x-1.5)2+(y-1)2=9.75
А(0;2) ж/е B(3;0)бер-се,АМ2-ВМ2=AB2тең-гі орын-н М(х;у)Ж:3x-2y=9
А(1;2) B(7;10)АВ кес-н 1:3 қат-да бөлетін нүкт-ң коордЖ:2.5;4
А(1;2) ж/е В(0;0) В нүк-сі АС кес-ң ортасы б-са,С нүкт-ң коордЖ:-1;-2
А(1;2) нүкт-н ж/е координат бас-н бірдей қаш-ғы абцисса осіндегі нүкт-ң коордЖ:2.5;0
А(1;2),B(2;3),C(-1;4),D(3;-2)б-са, ( + ) ( – )ск-р көбЖ:-14
А(1;2),B(2;3),C(-1;4),D(3;-2)б-са,AB*NDск-р көбЖ:-2
А(1;2),B(2;3),C(-1;4),D(3;-2)б-са,DA*CB скаляр көбЖ:-10
А(-1;-2;4),В(-4; -2;0),С(3;-2;1) үшб-ң төб-і б-са,А төб-гі үшб-ң бұрЖ:900
А(1;3) ж/е В(3;1)кес-ң ұштары б-са,орта-ң коордЖ:2;2
А(10;0;0) нүкт-н B(0;0;0),C(8;6;0;)нүкт-н басып өтетін түзуге дейінгі қашЖ:6
А(14; -8;-1),В(7; 3;-1),C(-6;4;-1) АВСD ромб-ң төб-і б-са,ромб-ң сүйір бұрЖ:arccos 3/5
А(2;0;0),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCA1B1C1 призм-ң төб-і АА1 вект-ң коордЖ:(0;0;2)
А(2;0;0),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCA1B1C1 призм-ң төб-і.С1 нүкт-ң коордЖ:(0;2;2)
А(2;0;0;),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCDA1B1C1D1 куб-ң төбелеріЖ:(0;2;2)
А(2;0;0;),B(0;0;0),C(0;2;0),B1(0;0;2)ABCDA1B1C1D1куб-ң төбелері;С1DЖ:(2;0;-2)
А(2;5;-3),С(10;5;5),D(3;6;4) нүкт-рі АВСД ромб-ң төб-рі.ВДЖ:2√19
А(3;-1),B(-5;4)нүкт-н бірдей қаш-ғы сыз-ң тең-ін көрсетЖ:16x-10y+31=0
А(3;-1;1),В(1;-1;3),С(3;1;-1)үшб-ң төб б-са, <АВСЖ:300
А(-3;2;-1),В(2;-1;-3),С(1;-4;3),Д(-1,2;-2)нүкт-ң коорд;|2АВ+3СД|Ж:√521
А, В,С нүкт-і центрі О бол-н шеңб-де жат; 1460Ж:730
А,В,С нүкт-і центірі О шеңб-е орн; АВС=500; 5:8Ж:1000
АB=2√2, АBCDA`B`C`D`тікб-ы паралл-д бер-н.A`Сж/е BD түзу-ң ар-ғы бұр 90°.Осы парал-гіЖ:ромб
АBCDA'B'C'D' тікб-ы паралл-д бер-н.AC' ж/е BD түзу-ң ар-ғы бұр 90°.Қандай фигЖ:ромб
АD ж/е ВС;АТ=10cм,АС=16смЖ:4,8
АВ диаг-нің ұштары А(1;-5),В(3;1)б-н шеңбер коордЖ:2;-2
АВ ж/е СD хорд-ры М нүкт-де қиыл-ы. СМ=4см,DM=9см,АМ:МВ=4Ж:15
АВ ж/е СД хорд-ы Е нүкт-де қиыл-ды.АЕ=16; ВЕ=9;СЕ=ЕДЖ:12
АВ жарты шеңб-де UAC=370,UBD=230 бол-й; 15Ж:15√3

///нажмите скачать чтобы получить весь материал!

Сфера-ң центр-н 8см қаш-ғы жазық-ң қиылысу сыз-ң ұз 12Ж:400
Сыртқы диаметрі 10,7см,ал ішкі 8,6см тең іші қуыс шойын(ш-ң тығ.7,3г/см³)Ж:~2,3кг
Сырттай жанасатын екі дөңг-ң ауд-ң қосынд 130псм²; 14смЖ:11;3
Сырттай сыз шеңб-ң рад 6,ал қарсы жатқан бұр 45º, қаб-нЖ:6√2
Сырттай сыз-н АВСD төрб-ң АВ қаб-н тап, Егер ВС=11см,СD=13см DA=15смЖ:13
Сырттай сыз-н АВСD төртб-да АВ=8см, СD=13см,DA=16смЖ:5
Таб a,бүйір қыры b б-ша үшб-ты дұрыс пирамида биік-н тапЖ:√3b²-a²/3
Таб а,бүйір қыры в б-ша үшб-ты дұрыс пирамида биік-гін тапЖ:√3b/2
Табан ауд бірдей екі тікбұр-ы параллелеп-ң бірінің көл 60см3, биікт 2см;90см3Ж:3см
Табан қаб 6см,бүйір қыры 30см төртб-ты Ж:21√2см
Табан қаб-ры 2дм ж/е √3дм,ал ар бұр 300 тең көлбеу 600Ж:1,5дм3
Табан қаб-ры 6см,8см,10см,ал биіктігі 8см үшб тік призЖ:240см2
Табан қабырғасы 4см,ал бүйір қырры өзара перпендЖ:8√2/3см3
Табан-ғы бұр 300 тең ж/е бүйір қаб түс-н биікт 3Ж:2√3
Табан-ң ауд16см2 ,4см2,ал биіктігі 3см Ж:28см3
Табан-ң біреуі екі-нен екі есе үлкен,ал бүйір қаб-ы кіші табЖ:600;1200
Табан-ң қабыр 9см ж/e биіктігі 10см үшб Ж:6,35см
Табан-ры 13 ж/е18,кіші бүйір қаб 12см тікб трап-яЖ:896π
Табан-ры 4м ж/е 6м бол-н трапец орта сыз екі Ж:11:9
Табан-ры 7см ж/е 11см бол-н бүйір қаб 3 ж/е 5смЖ:27
Табан-ры АД мен ВС бол-н,<А=360,<С=1170 Ж:<В=1440<Д=630
Табан-ры АД=а,ВС=в бол-н, АВСД трап-ң РМ орта сыз-ыЖ:а/2;в/2
Табаны 10см, бүйір қаб 13см болып кел үшб Ж:10/3см
Табаны 24см,бүй қаб 13тең тең бүй үшб Ж:285,61πсм2
Табаны а,бүйір қыры b б/ша үшбұрышты дұрыс пирам Ж:
Табаны АС бол-н тең бүйірлі АВС үшб ВД меди;50м, 40мЖ:15м
Текшенің(куб-ң) қырын 2 есе арттырсақ,онда оның көлемі неше ессе артады;Ж:8 есе
Тең бүйірлі үшб-ң бұр-ң бірі 1200,таб 10см Ж:5
Тең бүйірлі АВС үшб таб-ы АВ.АС қаб орталық перпенд ВС;<АСВ=400Ж:300
Тең бүйірлі АВС үшб-на сырт-й сыз-н шеңб-ң Ж:450;450;900
Тең бүйірлі АВС үшб-ң В төб бұр 1200,СМ–биссек, АМ=14см,АВ=ВСЖ:7
Тең бүйірлі АВС үшб-ы АС=CB=a, ВАС=300, жазық-н тыс М нүкт-нен;СМ=а√2Ж:300
Тең бүйірлі НЕР үшбда EHP= Тең бүйірлі трап-ға іштей сыз-н шеңб-ң центр-н бүйір қаб-на дейін 9 ж/е 12смЖ:216
Тең бүйірлі трап-да жоғарғы таб 60см,биікт 12см;600 Ж:60+8√3
Тең бүйірлі трап-да жоғарғы таб бүйір қаб тең,ал диаг бүйрЖ:600;1200
Тең бүйірлі трап-ң биік мен диаг сәйкес 5пен 13Ж:60
Тең бүйірлі трап-ң биіктігі таб-н екіге бөледі,үлкен бөлігі 20см;12смЖ:240см2
Тең бүйірлі трап-ң бүйр қаб 25,ал таб 10 мен 24Ж:24
Тең бүйірлі трап-ң бүйр қаб 4 ж/е таб-н 300;5 Ж:10
Тең бүйірлі трап-ң бір бұр 600-қа тең,ал таб 15см ж/е 49смЖ:132см
Тең бүйірлі трап-ң бір бұр 680.Трапец-ң қалғанЖ:680;1120;1120
Тең бүйірлі трап-ң диаг 10дм ж/е ол бүйір қаб-мен 600бұр,ал таб-мен 450 Ж:
Тең бүйірлі трап-ң диаг бұр-ты 900 ж/е 150 Ж:2/√3
Тең бүйірлі трап-ң диаг өзара перпе; 10см Ж:50см2
Тең бүйірлі трап-ң диаг-ң ар бұр 90º,биік 8см Ж:64
Тең бүйірлі трап-ң диаг-ы 4см-ге тең таб-н 600 Ж:2
Тең бүйірлі трап-ң доғал бұр-ң төб-н жүрг-н биік таб 5 ж/е 2Ж:5см
Тең бүйірлі трап-ң кіші таб 4м, биік;3м-ге тең Ж:10м
Тең бүйірлі трап-ң қарама-қарсы бұр-ң айырым 400 Ж:700;1100
Тең бүйірлі трап-ң сүйір бұр 600;10м-гeЖ:15м
Тең бүйірлі трап-ң таб 10см ж/е 24см,ал бүйір қаб-сы 25смЖ:408см²
Тең бүйірлі трап-ң таб 6 ж/е 10см;1200 Ж:24см
Тең бүйірлі трап-ң үлкен таб 2,7м,бүйір қаб 1м;600 Ж:1,7м
Тең бүйірлі тік бұр АВС үшб АС катеті;5АК= ВКЖ:1:3
Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб гипот-ы 12см Ж:6√2см
Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб гипот-ы а-ға тең Ж:а2/4
Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб өз-ң катет-н айналд.Тік бұр-ты үшб-ң гипот 3√2смЖ:9πсм³
Тең бүйірлі тік бұр-ты үшб-қа іштей сыз-н квадр-ң екі;3м-ге теңЖ:1м
Тең бүйірлі үшб периметрі 5,4дм.Бүйір қаб-сы 13 есе ұзынЖ:2,6дм ж/е 0,2дм
Тең бүйірлі үшб-ң биікт 20;4:3Ж:8
Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ң ар бұрш 60º-қа теңЖ:60º;60º
Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ы 17, ал таб 16 Ж:15
Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ы 8см, таб 6см Ж:22см
Тең бүйірлі үшб-ң бүйір қаб-ы табан қаб-н екіге артық, перим-і 10Ж:2;4;4см
Тең бүйірлі үшб-ң бір бұрш 100º-қа тең Ж:40º;40º
Тең бүйірлі үшб-ң қаб-а жүрг-н меди-ң өзара перЖ:4/5
Тең бүйірлі үшб-ң медиа-н қиылысу нүк-нен қаб-а дейінгі қашқ 8, 8 ж/е 5Ж:25;25;40
Тең бүйірлі үшб-ң перим 15,6м.3м кем Ж:6,2;6,2;3,2м
Тең бүйірлі үшб-ң перим 1м, таб 0,4мЖ:0,3
Тең бүйірлі үшб-ң перим 20см,бүйр қаб-ы таб Ж:8;8;4
Тең бүйірлі үшб-ң перим 7,5м, бүйір қаб 2м Ж:3,5
Тең бүйірлі үшб-ң таб √32,ал бүй қаб-ң меди-ы 5Ж:6
Тең бүйірлі үшб-ң таб 30см-ге,бүйір қаб 25см Ж:300см2
Тең бүйірлі үшб-ң таб 4см,бүйір қаб 6см Ж:16см
Тең бүйірлі үшб-ң таб а-ға тең де,ал бүйір қаб b-ға тең. МедианаЖ: /2
Тең бүйірлі үшб-ң таб бүйір қаб-нан 1см;4см Ж:5;5;6
Тең бүйірлі үшб-ң таб сырт бұрш 1120 Ж:680;680440
Тең бүйірлі үшб-ң таб сырт бұрш 1400 Ж:400;400;1000
Тең бүйірлі үшб-ң таб-а жүрг медиа-ы 160; 80смЖ:100м
Тең бүйірлі үшб-ң таб-н оған жүрг биікт 4 Ж:5/2
Тең бүйірлі үшб-ң төбе-гі сыртқ бұр 700 Ж:350;350;1000
Тең бүйірлі үшб-р сыртқы бұр-ң 600;17см Ж:34
Тең бүйірлі үшб-та бүйір қаб-сы 10см,ал таб 16смЖ:6
Тең бүйірлі үшб-та таб-на жүрг биіктік пен ж/е бүйір қаб ар бұр α;36ºЖ:27º
Тең бүйірлі үшб-та таб-на жүрг биіктік пен ж/е бүйір қаб ар бұр18ºЖ:54º
Тең бүйірлі үш-тың бүйір қаб-сы таб қаб-нан 2см-ге артық,ал оның перим 10см Ж:2;4;4см
Тең қаб АВС үшб-да ЕД орта сыз АС-ға параллель бол Ж:60º;60º;60º
Тең қаб АВС үшб-ң АД медианасы жүрг-н Ж:<Д=900; <В=600;<А=300
Тең қаб үшб-ң бұрш-ы нешеге теңЖ:600
Тең қаб үшб-ң қаб 8см б/а,медиа-нЖ:4√3см
Тең қаб үшб-ң медиа-ы 16см;1:25Ж:80см
Тең қаб үшб-ң ішкі ж/е сыртқы бұрш-н Ж:600;1200
Тең қаб-ы АВС үшб-мен ортақ қаб-ы бар ВСДЕ квад жазықт;АВ=4смЖ:2√7
Тең қаб-ы трап-ң диаг-і 75ж/е ол доғал бұр 300;900 Ж:25√3
Тетраэдрдың қыры-ң ұз-ң бойына сырттай шар сызылған;Ж:a/2√6
Тетраэдрдің көлемі 2√2/3 см3-қа тең. Қыры Ж:2см
Төбелері А(1;1;1),В(2;3;4),С(0;4;4),Д(-1;2;1) Ж:тік төртб
Төбелері А(1;2;-4),В(3;2;-2) ж/е С(1,0;-2) бол үшб-ң перимЖ:6√2
Төбесі А бол үш жақты бұрыш бер.α жазық-ғы оның қыр-н В,САВ=АС=СД;90ºЖ:120º
Төбесі А(3;4;-1),В(2;3;-1),С(2;4;0), косин Ж:1200
Төменде бер үш сан-ң қайсысы тік бұр үшб қаб-ң ұзЖ:1,2,3
Төрт бұрышты дұрыс пирамида-ң табан қаб-сы а-ға тең;1200Ж:a³/6
Төрт бұрышты дұрыс призм-ң диаг бүйір жағ-н 300-тық бұрЖ:450
Төртб-ң үш қаб 7,1 ж/е 4.Диаг-ры перпенд б-саЖ:8
Төртб-ты дұрыс қиық пирам биік 2√2см, 1;4смЖ:10см
Төртб-ты дұрыс қиық пирамида таб қаб 4см, 6см.450Ж:10см2
Төртб-ты дұрыс пирамида барлық бүйір қыр-ры √40см-ге тең,10см,10см,12смЖ:√15/4см
Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 2см,ал таб қаб 4смЖ:2√3см
Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 5см,6см Ж:√43см
Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 7см,ал табан қаб-сы 8смЖ:9см
Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 7см,ал табан қабыр 8смЖ:12см
Төртб-ты дұрыс пирамида биіктігі 9см,12см Ж:378см3
Төртб-ты дұрыс пирамида бүйір бет ауд 2√13см,таб қаб 2смЖ:2см3
Төртб-ты дұрыс пирамида көлемі 3см3,биікт 1смЖ3√13см2
Төртб-ты дұрыс пирам-ң бүйір қыры мен таб ар бұр α; SЖ:
Төртб-ты дұрыс призма шарға іштей сыз.Шар рад 5смЖ:2√7см
Төртб-ты дұрыс призма-ң бүйір беті 16см2,ал толық бет-ң ауд48см2Ж:1см
Төрт-ты дұрыс пирам-ң биік-гі 7см,ал таб қаб-сы 8смЖ:9см
Төрт-ты дұрыс пирам-ң диаг-і бүйір жағымен 30°-тық бұрыш жасап көлбейдіЖ:45°
Төрт-ты дұрыс пирам-ң таб қаб-сы 20см,бүйір қырындағыЖ:400√2см²
Төрт-ты дұрыс пирам-ң таб қаб-сы а-ға тең,бүйір қырындағы екі жақты бұрыштары 120°-танЖ:(1/6)а³
Төрт-ты дұрыс призма таб-ң ауд 144см²,ал биікт 14смЖ:2016см³
Трапец диаг оны төрт үшб-қа бөледі;4 ж/е 9 Ж:25
Трапец таб 3 ж/е 1,диаг 3 ж/е 5 б/а,о-ң аудЖ:6
Трапец таб а ж/е b.Таб-на параллель ж/е диаг-ң қиылысу нүктесі арқЖ:2ab/a+b
Трапец таб-ң ұз-ң қат 2:3 болса,биіктігі 6см, ал ауд 60см2Ж:8;12
Трапецияның табандары а ж/е в.Трап-ң диагонал-ң қиылысу нүктесінен өтетін Ж:2ав/(а+в)
Трапец-ң биікт 4см,ал үлкен таб 300 ж/е 450 Ж:4√2;8
Трапец-ң биіктігі бір таб-н 3есе артық,ал екі-і таб-н 2есе кем.Ауд 168см2Ж:12
Трапец-ң биіктігі кіші таб-н 6см-ге артық, Таб-ң айырм 12см;64см2Ж:2см;14см
Трапец-ң бүйір қаб 14 ж/е 17см,перим 71см; 4;6смЖ:8;12см
Трапец-ң бүйір қаб-ы 13см ж/е 15см,ал перим 48смЖ:10см
Трапец-ң бүйір қаб-ы 14см ж/е 17см,ал перим 71смЖ:20см
Трапец-ң бүйір қаб-ы тең үш бөлікке бөлін-н; 2м ж/e5м Ж:3м;4м
Трапец-ң бір таб-ғы бұр 200,700,ал таб-ң орт; 2см;4см Ж:2;6
Трапец-ң бір таб-ғы бұр 680 ж/е 740.Трап-ң Ж:1120;1060
Трапец-ң бір таб-ы екі-н 7дм артық,биіктігі 8дм,ал ауд 96 дм2Ж:8,5;15,5
Трапец-ң диаг оның орта сыз ұз 4см ж/е 6см Ж:8;12см
Трапец-ң доғал бұр таб-а түсір-н биік таб-н 6 ж/е 30смЖ:24;36см
Трапец-ң орта сыз 7см тең,ал таб-ң бірі екі-нен 4см-ге Ж:9;5см
Трапец-ң орта сыз-ы 1см.Диаг-ң біреуі орта сыз2 см-гe Ж:8;12см
Трапец-ң орта сызығы 8см, ал бір табаны 6смЖ:10см
Трапец-ң пeримет 48 парал-ь емес қаб-ы 15, 13смЖ:10 Трапец-ң таб 2:3 қат,ал орта сыз 5м Ж:4;6м
Трапец-ң параллель қаб 60 ж/е 20;13 ж/е 37 Ж:480
Трапец-ң таб 10 ж/е 20,бүйір қаб 6 ж/е 8.Бүйір қаб-ң созындыларыЖ:900
Трапец-ң таб 5 ж/е 9.Трап-ң диаг орта сыз Ж:2,5;4,5
Трапец-ң таб 6 ж/е 12,оның 6-ға теңб-н бүйір қаб;300Ж:24
Трапец-ң таб 7см ж/е15см,ал биік 8см Ж:88см2
Трапец-ң таб а ж/е b.Таб-на параллель ж/е ұқсас трап-ға бөл-н кес-ң ұзЖ:
Трапец-ң таб ұз 4 ж/е 10.Орта сыз диаг-і Ж:2;5
Трапец-ң таб-а парал-ь ж/е ауд қат 7:2;5;3 Ж:√113/3
Трапец-ң таб-ң қат 5:6,биік 10см;110см2Ж:10
Трапец-ң таб-ң ұз қат 2:3 б-а,биік 6см,ауд 60см2Ж:8;12
Трапец-ң таб-ры 4 ж/е 12.Оның 6-ға теңЖ:2
Түзуге бір нүкт-н жүрг-н перпенд 9см,ал көлбеу;15смЖ:12см
Түзудің бойында жатпайтын нүктеден түзуге...Ж:тек қана бір
Тік бұр-ты АВС үшб-ң С тік бұр-н СД биіктігі түс-ді. АС=10см,АД=4смЖ:25см
Тік бұр-ты АВСД трап-да бұр <ВАД тік, <ВАС=450,<ВСД=1350,АД=30смЖ:15
Тік бұр-ты паралл-д өлшемдері 15м,50м,36м Ж:30см
Тік бұр-ты паралл-дтің үш өлшемдері 1см, 2см ж/е 2см Ж:3см
Тік бұр-ты параллел-дтің табан қаб-ы 5см; 12см,паралл-дтің диаг;600Ж:780√3
Тік бұр-ты параллелеп үш өлшем-і 2см,3 ж/е 6 смЖ:7см
Тік бұр-ты параллелеп үш өлшем-і 6см, 6см ж/е 7смЖ:11
Тік бұр-ты параллелепипед-ң биік-гі 8см,таб қаб-ры 5,6см;Ж:50см²
Тік бұр-ты параллелепипед-ң таб радиусы R дөңг-ке іштей сызылғантік төртб.Тік төртб-ң кіші қаб-сы шеңбердің (2α)°-тең Ж:(1/√8)SRsin2α/cos(45°-α)
Тік бұр-ты параллелеп-тің бір төбеден шығатын үш жағ;2√10см,2√17см;10см Ж:2√26см

11.04.2011 21:59 Математика Айдос 7668 11558 4
Арайка   03.06.2011 11:46
круто
Kruger   02.06.2011 15:43
Базару нет спасибо кто придумал. Удачи всем!
asel   29.05.2011 19:10
super
Esenpvl   20.05.2011 21:24
Круто!!! biggrin
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход