Menu
Физика - тест на казахском языке.
1.Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы
A) 40 км/сағ
B) 60 км/сағ
C) 50 км/сағ
D) 42 км/сағ
E) 45км/сағ
2. Екі автомобиль бензоколонкадан қарама-қарсы жаққа қозғалды: біріншісінің жылдамдығы 60 км/сағ, екіншісінікі - 90 км/сағ Қозғалыс басталғаннан кейін 30 минуттан кейін олардың ара қашықтығы
A) 85км
B) 70 км
C) 90 км
D) 80 км
E) 75 км
3. Еркін түскен дененің 6 с-тан кейінгі жылдамдығы (g = 10 м/с2)
A) 3 м/с
B) 60 м/с
C) 45 м/с
D) 15 м/с
E) 30 м/с
4. Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы
A) 0,005 кг
B) 0,5 кг
C) 0,05 кг
D) 0,65 кг
E) 50 5 кг
5. Массасы 20 кг газ көлемі 10 м3 шарды толтырған. Газдың тығыздығы
A) 200 кг/м3
B) 0,5 кг/м3
C) 2 кг/м3
D) 10 кг/м3
E) 20 кг/м3
6. Дене 20 м/с жылдамдықпен вертикаль тік лақтырылды. Дененің құлау уақыты
(g = 10 м/с2)
A) 4 с
B) 5 с
C) 3 с
D) 2 с
E) 1 с
7. Еркін түскен дене Жермен соғыларды жылдамдығы 30 м/с болса, құлау биіктігі (g = 10 м/с2)
A) 22,5 м
B) 45 м
C) 180 м
D) 60 м
E) 90 м
8. Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның бөлігінде жүретін жолы мен орны ауыстыруы
A)  м, 2 м
B) 2 м, 2 м
C) 2 м, 4 м
D)  м, 2 м
E)  м, 2 м
9. Автомобиль жолдың түзу сызықты бөлігінде тежеледі. Үдеу векторының бағыты
A) вертикаль төмен.
B) қозғалысқа қарсы.
C) жылдамдыққа перпендикуляр.
D) қозғалыспен бағыттас.
E) вертикаль жоғары.
10. Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі
A) 5 м/с2
B) 36 м/с2
C) 6 м/с2
D) 0,1 м/с2
E) 2 м/с2
11. Дене ОХ осіне қарама-қарсы 36 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты қозғалады. Бастапқы координатасы 20 м. Дененің 4 с-тан кейінгі координатасы және осы уақытта жүрген жолы
A) 20 м, 40 м
B) 60 м, 40 м
C) -60 м, 30 м
D) -20 м, 40 м
E) 40 м, 40 м
12. Массасы 10 кг денені 8 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін қажет күш
(g = 10 м/с2)
A) 180 Н
B) 80 Н
C) 100 Н
D) 20 Н
E) 8 Н
13. Динамометр Жер полюсінде 10 Н күш көрсетіп тұр. Жер бетінен Жер радиусындай биіктікте орналасса, оның көрсетуі
A) 10 Н
B) 2,5 Н
C) 5 Н
D) 20 Н
E) 15 Н
14. 10 және 16 нКл зарядтар бір-бірінен 10 мм қашықтықта орналасқан. Олардың әсерлесу күші (k = 9•109 Н•м2 /Кл2)
A) 2,9•10-3
B) 14•10-3
C) 7•10-3
D) 3•10-3
E) 2•10-3
15. Автомобиль 72 км/cағ жылдамдықпен қозғалады, дөңгелектерінің жолмен үйкеліс коэффициенті 0,7. Ең аз тежелу жолы (g=10 м/сB)
A) ≈14м
B) ≈370м
C) ≈37м
D) ≈29м
E) ≈58м
16. Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы
A) 30 см
B) 20 см
C) 18 см
D) 9 см
E) 22 см
17. 10 Н күштің әсерінен серіппе 0,1 м-ге ұзарды. Серіппенің қатаңдығы
A) 10 Н/м
B) 0,01 Н/м
C) 0,1 Н/м
D) 1 Н/м
E) 100 Н/м
18. Суға батырылған көлемі 20 л денеге әсер ететін кері итеруші күш
(ρсу = 1000 кг/м3, g = 10 м/с2)
A) 120Н
B) 250Н
C) 180Н
D) 200Н
E) 90Н
19. Суға батырылған көлемі 20 л денеге әсер ететін кері итеруші күш
(ρсу = 1000 кг/м3, g = 10 м/с2)
A) 120Н
B) 250Н
C) 180Н
D) 200Н
E) 90Н
20. Үйкеліс күші тұрақты болған жағдайда автомобиль жылдамдығы мен қуатының арасындағы байланыс
A) N =
B) N =
C) N =
D) N =
E) N =
21. Двигателінің тарту күші 80 кН электровоздың жылдамдығы 36 км/сағ болса, қуаты
A) 800 кВт
B) 8000Вт
C) 2880 Вт
D) 80 кВт
E) 2880 кВт
22. Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің кинетикалық энергиясы
A) 12960 Дж
B) 5000 Дж
C) 360 Дж
D) 500 Дж
E) 180 Дж
23. Массасы 100 кг, 60 км/мин жылдамдықпен қозғалатын зымыранның кинетикалық энергиясы
A) 6∙103 Дж
B) 1,8∙104 Дж
C) 103 Дж
D) 5∙107 Дж
E) 50 Дж
24. Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж болса, мылтық ұңғысынан көкжиекке қандай бұрышпен ұшып шыққан
A) 900
B) 300
C) 600
D) 450
E) 1800
25. Кітаптың массасы 500 г, үстелдің биіктігі 80 см. Еденге қатысты кітаптың потенциялық энергиясы (g = 10 м/с2)
A) 4∙105Дж
B) 4 Дж
C) 4∙10-2Дж
D) 4∙102Дж
E) 4∙102Дж
26. Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз
A) дененің қозғалыс энергиясы.
B) дененің жылдамдығының өзгеру энергиясы.
C) серпінді деформацияланған денеің энергиясы.
D) ыстық дененің суық денеге берген энергиясы.
E) дене молекулаларының қозғалысымен байланысты энергиясы.
27. Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс
A) 48 Дж
B) 200 Дж
C) 50 Дж
D) 800 Дж
E) 10 Дж

28. Массасы 1 кг арбаша 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Оның эергиясын 2 есе арттыру үшін атқарылатын жұмыс
A) 9 Дж
B) 36 Дж
C) 18 Дж
D) 3 Дж
E) 4,5 Дж

29. Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып, жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы
A) 200Дж
B) 50Дж
C) 0,005 Дж
D) 0
E) 1800Дж

30. Массасы 10 кг дене 20Н күштің әсерінен жылдамдығын 2 м/с-ге арттырса, күш әсері созылатын уақыт
A) 1с
B) 6 с
C) 4 с
D) 2 с
E) 4 с

31. Көлемін сақтап, пішінін оңай өзгертетін дененің күйді ата
A) қатты
B) сұйық
C) газ тәрізді
D) қатты және газ
E) қатты және сұйық

32. Ыстық пен суық судың қайсысында диффузия құбылысы тезірек жүретінің анықта
A) ыстық суда.
B) суық суда.
C) екеуінде бірдей.
D) диффузия суда жүрмейді.
E) диффузия құбылысы температураға байланысты емес.

33. Қатты денелерге тән қасиеттер
1. берілген көлемді толтырады
2. белгілі пішіні болады
3. көлемін сақтайды
4.оңай сығылады
A) 1 және 3
B) 2 және 3
C) 2 және 4
D) 1 және 4
E) 3 және 4
34. Заттардың өздігінен араласу құбылысы
A) қайнау
B) салқындау
C) диффузия
D) қызу
E) булану

35. Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп болса, онда оның ПӘК-і
A) 77%
B) 57%
C) 87%
D) 67%
E) 47%

36. Тұрақты температурада ауадағы су буы молекулаларының тығыздығын арттырғанда олардың парциал қысымы
A) артады
B) кемиді
C) өзгермейді
D) басында өзгермейді, сосын кемиді.
E) нөлге тең

37. Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасынан 3 есе көп. Егер қыздырғыш 40 кДж жылу мөлшерін берсе, газдың жұмысын тап
A) ≈37кДж
B) ≈57кДж
C) ≈17кДж
D) ≈47кДж
E) ≈27кДж

38. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A) 20 кДж
B) 10 кДж
C) 6 кДж
D) 12 кДж
E) 32 кДж

39. 5,4•107 Дж жылу мөлшері бөліну үшін жағатын спирттің массасы
(gк= 26 МДж/кг)
A) ≈ 2 кг
B) ≈ 0,5 кг
C) ≈ 140•1013 кг.
D) ≈ 20 кг
E) ≈ 25 кг

40. Суреттегі графиктен изохораны табыңыз.

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

41. Әрқайсысы 20 нКл төрт бірдей нүктелік зарядтардың екеуі -оң, екеуі -теріс зарядталған және қабырғасы а= 20 см шаршының төбелерінде орналастырылған. Осы шаршының ортасында орналасқан 20 нКл оң нүктелік зарядқа әсер ететін күш

A) 505 мкН
B) 506 мкН
C) 507 мкН
D) 508 мкН
E) 509мкН

42. Сыйымдылықтары С1= 1 мкФ, С2= 2 мкФ, С3= 3 мкФ үш конденсатор берілген. Осыларды қосып алуға болатын ең аз сыйымдылық
A) мкФ
B) мкФ
C) мкФ
D) мкФ
E) мкФ

43. Радиусы 30см металл шарикке 6 нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі
A) 500 Н/Кл
B) 600 Н/Кл
C) 700 Н/Кл
D) 800 Н/Кл
E) 900 Н/Кл

44. 10-7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 В/м. Зарядқа әсер ететін күш
A) 10-8 Н
B) 5•10-7 Н
C) 5•107 Н
D) 6•107 Н
E) 2•108 Н
45. Суретте ОА = АВ болса, нүктелік q заряд өрісінің А және В нүктелеріндегі потенциалдарының қатынасы

A) B = A
B) B = A
C) B = A
D) B = A
E) B = A

46. A) Im = 0qm
B) Um=
C) I =
D) U =
E) Um = I•R

47. Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың заряды мынадай заңдылықпен өзгереді: q = 44•10-4cost. Кернеу Um =220 В. Конденсатордың сыйымдылығы
A) С = 20 мкФ
B) С = 44 мкФ
C) С = 2 мкФ
D) С = 4,4 мкФ
E) С = 22 мкФ

48. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6В, кедергісі 3 Ом. Өткізгіштің ток күші
A) 12 А
B) 0,5 А
C) 108 А
D) 2 А
E) 18 А

49. Электр қыздырғышы кернеуі 220 В желіге жалғанған. Қызған қыздырғыштың спиралінің кедергісі 55 Ом. Спиральдағы ток күшінің мәні
A) 0,25 А
B) 0,4 А
C) 2,5 А
D) 4 А
E) 10А
50. Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі
A) 2 Ом.
B) 1,8 Ом.
C) 0,05 Ом.
D) 20 Ом.
E) 0,5 Ом.

51. Электр қуаты 36 Вт, 12В кернуге есептелінген шамдағы ток күшін анықта
A) 0,44А
B) 6 А
C) 3 А
D) 0,33 А
E) 4 А

52. Электр қуатының формуласы
A) R/U
B) U/I
C) RU
D) IU
E) I/U

53. Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылыс
A) тек жылулық
B) тек магниттік
C) тек химиялық
D) жылулық және магниттік
E) жылулық және химиялық

54. Магнит өрісінің күш сызықтары
A) тұйықталған.
B) электр зарядтардан басталып электр зарядтарында аяқталады.
C) тогы бар өткізгіштерден басталып өткізгіштерден аяқталады.
D) жоқ.
E) тұйықталмаған.

55. Магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан контурды 2 Вб магнит ағыны кесіп өтеді. Контур ауданы 4 м2 болса, магнит өрісінің индукциясы
A) 0,5 Тл
B) 1 Тл
C) 2 Тл
D) 8 Тл
E) 6 Тл

56. Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс –
A) электростатикалық индукция.
B) магниттік индукция.
C) электромагниттік индукция.
D) өздік индукция.
E) индуктивтілік.

57. Магнит ағынының өлшем бірлігі
A) Ф = Гн•А
B) Ф = Тл •Гн
C) Ф = В•с
D) Ф = Тл
E) Ф = Тл •с

58. Ауданы S тұйықталған жазық өткізгішті (контурды) индукциясы B біртекті магнит өрісіне орналастырған. В векторы мен контур жазықтығының n нормалі арасындағы бұрыш  болса, контур арқылы өтетін магнит ағыны
A) BS
B) BS cos
C) BS sin
D) BS/ cos.
E) BS/ sin.

59. Индуктивтілігі 2 Гн контурды тесіп өтетін магинт ағыны 4 Вб болса, контурдағы ток күші
A) 0,5 А
B) 2 А
C) 4 А
D) 8 А
E) 10 А

60. Магнит өрісінің энергиясы
A) W =
B) W =
C) W =
D) W =
E) W = mgh

61. Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)

62. Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса, онда сол планетада маятниктің тербеліс периоды
A) nT0.
B) n2T0.
C) .
D)
E)

63. 3 с ішінде маятник 6 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды
A) 6 с
B) 3 с
C) 2 с
D) 0,5 с
E) 18 с

64. Гармониялық электромагниттік тербелістер кезінде кернеудің амплитудасы:
A) Im = 0qm
B) Um=
C) Um = U
D) Um= I
E) Um=Im•R

65. Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығың 4 есе арттырса, контурдағы еркін электротербелістердің периоды
A) 4 есе кемиді
B) 2 есе кемиді
C) 4 есе артады
D) 2 есе артады
E) Өзгермейді

66. Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы
A) CU
B) CU2/2
C) qU
D) q/U
E) U/q.

67. Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 9 Ф кондансатордан тұратын тізбектегі резонанстық жиілік 0
A) Гц
B) Гц
C) Гц
D) Гц
E) 12 Гц

68. Контурдағы ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб-ге тең болса индуктивтілігі
A) 0,5 Гн
B) 1 Гн
C) 2 Гн
D) 18 Гн
E) 9 Гн

69. Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның төменгі бөлігін жапқанда кескіннің өзгерісі
A) кескіннің төменгі бөлігі жоғалады.
B) кескіннің жоғары бөлігі жоғалады.
C) кескін жоғары қарай жылжиды.
D) кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды.
E) кескін төмен қарай жылжиды.

70. Көз бұршағының көмегімен торламада алынған кескін бейнесі
A) нақты, кішірейген.
B) жалған, кішірейген.
C) нақты, үлкейген.
D) жалған, үлкейген.
E) үлкейген.

71. Бір электронын жоғалтқан гелийдің бейтарап атомы
A) оң ионға айналады.
B) теріс ион айналады.
C) молекула түзеді.
D) атом ядросы деп аталады.
E) дене деп аталады.

72. Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтроны бар бейтарап атомның электрондық қабықшасындағы электрондар саны
A) 1
B) 3.
C) 4.
D) 7
E) 6.

73. Электрон мен нейтронның заряд таңбалары
A) электрон — теріс, нейтрон — оң.
B) электрон — оң, нейтрон — теріс.
C) электрон және нейтрон — оң.
D) электрон және нейтрон — теріс
E) электрон — теріс, нейтрон бейтарап.

74. Судағы тұз ерітіндісінде ток тасымалдайтын бөлшек–
A) тек электрондар
B) тек иондар
C) электрондар мен «кемтіктер»
D) электрондар мен иондар
E) иондар мен «кемтіктер»

75. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз
A) ядроның байланыс энергиясы.
B) ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияның айырмашылығы.
C) бір нуклонға келетін байланыс энергиясы.
D) ядроның тыныштық энергиясы
E) ядроның байланыс және тыныштық энергиялары.

76. Күш әсер еткендегі дененің қозғалысы
A) бірқалыпты.
B) үдемелі.
C) айналмалы.
D) жылдамдықпен, баяу.
E) жылдамдығы өзгеріссіз, тез.

77. Массасы 60 кг жүргізуші 200 см/с2 үдеумен қозғалған автомобиль орындығының арқасын қысатын күші
A) 12 кН
B) 0,12 кН
C) 120 кН
D) 30 кН
E) 3,3 кН

78. Массасы 1 кг денені Жер бетінен 3 м/с2 үдеумен жоғары көтеру үшін жұмсалатын күш (g= 10 м/с2 ).
A) 10 Н
B) 13 Н
C) 7 Н
D) 30 Н
E) 33 Н

79. Бір нүктеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
A) 3 Н
B) 4 Н
C) 5 Н
D) 8 Н
E) 2 Н

80. 4Н күштің әсерінен 0,5 м/с2 үдеу алған дененің массасы
A) 2 кг
B) 8 кг
C) 0,4 кг
D) 20 кг
E) 40 кг

81. Массасы 8 кг дене 0,5 м/с2 үдеу алғандағы әсер күші
A) 40 Н
B) 4 Н
C) 400 Н
D) 20 Н
E) 200 Н

82. Бір нүктеге түсірілген F1=3Н және F2=5Н күші векторлары арасындағы бұрыш 1800. Осы күштердің теңәсерлі күші
A) 8 Н
B) 2 Н
C) 6 Н
D) 5 Н
E) 3 Н

83. Бірқалыпты қозғалыстағы денеге әсер ететін күштерге теңәсерлі күш
A) F = ma
B) F = 0
C) F =
D) F = ma
E) F =

84. Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы
A) бірқалыпты.
B) үдеумен.
C) бірқалыпсыз.
D) бірқалыпты, үдеумен.
E) кемімелі.

85. Күштің өлшем бірлігі
A)
B) кг∙ м∙с-2
C) кг∙м/с
D) кг∙м
E)

86. 0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы
A) 7,8 кг/м3
B) 7800 кг/м3
C) 0,0078 кг/м3
D) 780 кг/м3
E) 0,078 кг/м3

87. 12Н күштің әсерінен 10 м қашықтықта 8 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан,массасы 5кг дененің соңғы жылдамдығы
A) 13 м/с
B) 10,6 м/с
C) 14 м/с
D) 15 м/с
E) 14,5 м/с

88. Массасы 5 кг денегі қарама-қарсы бағытта F1 және F2 күштер әсер етеді. Егер күштер Ғ1 =12 Н және F2 =8 Н болса, дененің алатын үдеуі және қозғалыс бағыты
A) 4 м/с2 F1 бағытымен
B) 0,8 м/с2 F1 бағытымен
C) 0,8 м/с2 F2 бағытымен
D) 4 м/с2 F2 бағытымен
E) 20 м/с2 F1 бағытымен

89. Жылжымайтын екі блок арқылы жіптің үштарына массалары m=5 кг бірдей екі жүк ілінген. Блоктардың арасына, тепе-тендік кезіндегі бұрыш 1200 болу үшін жіпке ілінген жүктің массасы
A) 10 кг
B) 5 кг
C) 14,2 кг
D) 7,5 кг
E) 7,1 кг

90. Массасы 2,4т ғарыш кемесіне, жер маңында әсер еткен ауырлық күші
A) 2,4• Н
B) 2,4• Н
C) 2,4• Н
D) 2,4• Н
E) 24• Н

92. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 -ге кемісе, тартылыс күші
A) 2 есе артады.
B) 4 есе артады.
C) 2 есе кемиді.
D) өзгермейді.
E) 4 есе кемиді.

94. Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе артса,тартылыс күші
A) 4 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 2 есе кемиді.
D) өзгермейді.
E) 2 есе артады
95. Екі дене арасындағы арақашықтық 3 еселенсе, тартылыс күші
A) 3 есе артады.
B) 9 есе кемиді.
C) 9 есе артады.
D) 3 есе кемиді.
E) өзгермейді.

96. Келе жатқан автомобильдің әйнегіне маса келіп соғылады. Масаға және автомобильге әсер ететін күштер
A) әр түрлі
B) бірдей
C) масаға аз, автомобильге көп
D) масаға көп, автомобильге аз
E) автомобильге әсер етпейді

97. Массалары бірдей екі дене R қашықтықта F күшпен тартылады. Ара қашықтықты өзгертпей, бірінші дененің массасын 2 есе кемітсе тартылыс күші
A) F =2 F
B) F = 0,75 F
C) F = 4F
D) F = 0,5F
E) F = 0,25F

98. Ғарышкеменің Жер бетінен жер радиусына тең қашықтыққа алыстағандағы, жерге тартылу күші
A) 4 есе артады.
B) 4 есе кемиді.
C) 2 есе артады.
D) 2 есе кемиді.
E) өзгермейді

99. Ғарышкеменің Жер бетінен 5RЖ қашықтығына алыстағандағы тартылыс күші
A) 36 есе артады
B) 36 есе кемиді
C) 5 есе артады
D) 5 есе кемиді
E) өзгермейді

100. Ғарышкеменің Жер бетінен жердің 9RЖ қашықтығына алыстағандағы, жерге тартылыс күші
A) 100 есе артады.
B) 100 есе кемиді.
C) 10 есе артады.
D) 10 есе кемиді.
E) 9 есе кемиді

05.03.2010 15:50 Физика Nuki 9257 41861 13
Дина   25.11.2013 16:22
мне нужно ответы этого теста дайте у кого есть пожалуйста
Альмра   09.04.2013 22:37
я скачала но не открывается прошу напиши те ответы
Kana'   05.04.2012 23:01
Спасибо! Где ответы??
Абу-Талип Аскарович   06.01.2012 15:24
Рахмет!!! Өте жақсы! Қазір шығарайын!осы жылы ҰБТ
Б Балжан   30.12.2011 12:11
А как это скачать?
Нурдаулет   05.12.2011 20:51
Рахмет улкен
Айгера   27.11.2011 14:41
Тест просто супер)) а где ответы можно взять))
Артем   27.11.2011 19:26
Ответы всегда я размещаю в документе .doc, и ответы тут есть!
Алтын   27.11.2011 00:28
дұрыс жауаптарын қайдан білуге болады?
Асема   13.11.2010 13:36
спс конечно за тесты.но где ответы?как мы узнаем правильно ли или нет.....
Артем   27.11.2011 19:26
Внутри теста ответы прилагаются, нажмите скачать возле заголовка.
Тынымбек   07.11.2010 22:41
Үлкен РАХмет smile
Жанар   03.11.2010 23:09
нельзя ли побольше тестов на каз.языке, если конечно можно
Имя *:
Email: