Menu
Физика пәніне қазақ тілінде тест сұрақтары.
17 нұсқа

1. Дене бастапқы орнынан жылдамдықпен X осінің бағытына қарама-қарсы жүріп барады. Оның координатасының уақытқа тәуелділігі
A) x = 3 – 5t
B) x = 5t
C) x = 5 + 3t
D) x = 3t
E) x = 3 + 5t
2. Массасы 20 кг денені көтерген кезде 4 кДж жұмыс атқарылған болса, дене көтерілген биіктік
A) 30 м
B) 10 м
C) 40 м
D) 20 м
E) 50 м
3. Импульстің сақталу заңы орындалатын жағдай
A) Тұйықталмаған системаларда
B) Жердің ауырлық өрісіндегі денелер үшін
C) Жарық жылдамдығымен салыстырғанда аз жылдамдықпен қозғалғанда
D) Тұйықталған жүйелерде
E) Әсерлесетін денелер соқтығысқанда
4. Электр өрісінің жұмысы теріс болса, зарядталған дененің өрістегі потенциалдық энергиясы
A) өседі
B) потенциалдық энергияның өзгерісін анықтау мүмкін емес
C) кемиді
D) өзгермейді
E) өседі, кемиді
5. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы . Адам даусы тонының биіктігі
85 Гц жиілікке сәйкес болса, дыбыс толқының ұзындығы
A) 3 м
B) 4,5 м
C) 4 м
D) 3,5 м
E) 2 м
6. Денені материалдық нүкте ретінде қарастыруға болатын жағдай
A) Өлшеуіш цилиндрді пайдаланып болат шариктің көлемін анықтағанда.
B) Жерден космос кораблінің қозғалысын бақылағанда.
C) Ракетаның өлшемін анықтағанда.
D) Трактордың топыраққа түсірген қысымын есептегенде.
E) Бөрененің үстіндегі гимнаст.
7. Суретте FС серпінділік күшінің серіппенің Х деформациясына тәуелділік график көрсетілген. График бойынша серіппенің қатаңдығы.

A) 100 Н/м.
B) 500 Н/м.
C) 200 Н/м.
D) 300 Н/м.
E) 400 Н/м.
8. Изотермиялық процесс кезінде газға 2108 Дж жылу мөлшері берілген. Ішкі энергияның өзгерісін анықтаңыз.
A) 6108 Дж.
B) 4108 Дж.
C) 108 Дж.
D) 2108 Дж.
E) 0.
9. Электр шамының спираліндегі ток күшi 0,7 А, шамның кедергiсi 310 Ом болса, шамдағы кернеу:
A) 217 В.
B) 220 В.
C) 210 В.
D) 224 В.
E) 200 В.
10. Кедергілері: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом төрт өткізгішті өзара параллель қосқан кездегі жалпы кедергісі
A) 48 Ом.
B) 4,8 Ом.
C) 0,48 Ом.
D) 0,1 Ом.
E) 10 Ом.
11. Магнит полюстарының арасымен өтіп бара жатқан протонға магнит өрісі тарапынан әсер етуші күштің бағытын анықтаңыз
протон “бізге қарай”, сурет жазықтығына түсірілген перпендикуляр бойымен қозғалды.


A) магнит индукция векторымен бағыттас.
B) Оңға.
C) Тік төмен.
D) Тік жоғары.
E) Солға.
12. Зарядтың тербеліс теңдеуі: q=0,06cos100πt. Тербеліс жиілігі:
A) 0,06 Гц.
B) 0.
C) 50 Гц.
D) 100 Гц.
E) 314 Гц.
13. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:
1.Бірдей жиілік.
2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.
3.Бірдей амплитуда.
A) 2 және 3.
B) Тек қана 2.
C) Тек қана 1.
D) 1 және 2.
E) Тек қана 3.
14. Атомы ең қарапайым элемент
A) Сутегі.
B) Дейтерий.
C) Литий.
D) Тритий.
E) Гелий.
15. Массасы 2 кг дененің 4 Н күш әсерінен қозғалысы
A) Yдемелі, 8 м/с2 үдеумен.
B) Yдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен.
C) Бір қалыпты, 8 м/с жылдамдықпен.
D) Бір қалыпты, 0,5 м/с жылдамдықпен.
E) Yдемелі, 2 м/с2 үдеумен.
16. Цистернаға құйылған мұнай деңгейінен 3 м төменде ауданы 30 см2 шүмегі бар. Мұнайдың шүмекке түсіретін қысым күші (мұнайдың тығыздығы ρ=800 кг/м3, g=10 м/с2)
A) 82 Н.
B) 75 Н.
C) 100 Н.
D) 72 Н.
E) 85 Н.
17. Тыныштық күйден  жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигатель 1000 Дж жұмыс атқарды.  жылдамдықтан 2 жылдамдыққа дейін автомобильді үдету үшін двигательдің атқаратын жұмысы
A) 1000 Дж.
B) 3000 Дж.
C) 2000 Дж.
D) Дж.
E) 4000 Дж.
18. Егер идеал жылу машинасына берілген аса қызған будың температурасы 6000С, ал машинадан шығарылғанда 1000С болса, машинаның ПӘК-і
A) 98%.
B) 57%.
C) 99%.
D) 64%.
E) 23%.
19. PV диаграммасында 1-2-3-күйлеріне өткендегі идеал газдағы екі процестің графиктері келтірілген.

Ол процестер:
A) изобаралық суыну және изотермиялық ұлғаю.
B) изохоралық ұлғаю және изотермиялық сығылу.
C) изобаралық қыздыру және изотермиялық сығылу.
D) изобаралық суыну және изотермиялық сығылу.
E) изобаралық қыздыру және изотермиялық ұлғаю.
20. 4 кг гелийді 100 К изохоралы қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (М = 4 R = 8,31 )
A) 1,29•106 Дж.
B) 1,25•106 Дж.
C) 2,25•106 Дж.
D) 2,3•106 Дж.
E) 4,1•106 Дж.
21. Атомның құрылысы туралы Резерфордтың анықтағандары:
1) ядроның өлшемі атом өлшемінен өте көп кіші.
2) ядро оң зарядталған.
3) атомның барлық массасы ядрода шоғырланған.
A) 1-ші.
B) 2-ші.
C) 1, 2 және 3.
D) тек 1-ші және 3-ші.
E) 3-ші.
22. Магнит индукциясы сызықтарының жанамаларының бағыты:
A) векторы бағытымен бағыттас.
B) векторы бағытына қарама-қарсы.
C) Өткізгішке перпендикуляр бағытталған.
D) Өткізгіштегі ток бағытымен бағыттас.
E) Өткізгіштегі ток бағытына қарама-қарсы.
23. Жылдамдығы 0,8с-ке тең болатын протонның массасы (протонның тыныштық массасы 1,6710-27 кг)
A) 2,810-26 кг.
B) 2,810-27 кг.
C) 2,810-25 кг.
D) 2,810-24 кг.
E) 2,810-28 кг.
24. 1. Ажырыту бұрышы өте кішкене (өте жіңішке) жарық шоғын туғыза алады.
2. Жарығы аса монохроматты болады.
3. Ең қуатты жарық көзі.
4. Энергиясының сапасы жоғары және алыс қашықтыққа жеткізу мүмкіндігі зор.
5. Қыздыру шамы сияқты жарық көзі болып табылады.
Лазерлік сәуле шығарудың қасиеттеріне жатпайтыны
A) 1.
B) 3.
C) 4.
D) 2.
E) 5.
25. Еркін түскен дене соңғы 2 секундта 60 м жол жүрсе, оның барлық жолдағы уақыты
A) 10 с.
B) 1 с.
C) 8 с.
D) 5 с.
E) 4 с.
26. Дене бастапқы жылдамдықсыз h биіктіктен еркін құлады. 0,5h биіктіктегі дененің жылдамдығы.
A) =2gh.
B) =gh.
C) =0,5gh.
D) = .
E) =5gh.
27. 100 моль сынаптың көлемі неге тең?
A) 1,4•10-3м3.
B) 2,4•10-3м3.
C) 1,5•10-3м3.
D) 2,3•10-3м3.
E) 2,1•10-3м3.
28. Айнымалы ток көзіне R актив кедергі, катушка және конденсатор тізбектей қосылған. Тізбектің толық кедергісі Z. Тізбекте резонанс болуының шарты:
A) ХC=ХL, Z=0.
B) ХC ХL, R=0.
C) ХC>ХL, Z=0.
D) R< E) ХС=ХL, Z=R.
29. Нәрсенің анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см)
A) 12,5 м.
B) 12,5 см.
C) 0,125 мм.
D) 1,25 м.
E) 1,25 см.
30. Егер берилий изотопы ядросы үшін байланыс энергиясы 56,4 МэВ, литий изотопы ядросы үшін 39,2 МэВ, дейтерий ядросы үшін 2,2 МэВ болса, мынадай реакция кезіндегі бөлініп шығатын энергияны анықтаңыз
A) 93,4 МэВ.
B) 95,6 МэВ.
C) 15 МэВ.
D) 19,4 МэВ.
E) 41,4 МэВ.


18 нұсқа

1. Табиғаты гравитациялық күшті табыңыз
A) Тіреудің реакция күші.
B) Дөңгелеу үйкеліс күші.
C) Сырғанау үйкеліс күші.
D) Жіптің тартылу күші.
E) Ауырлық күші.
2. Жіпке ілінген шарикті горизонталь жазықтықта айналдырғандағы центрге тартқыш күштің табиғатын аныќтаңыз.
A) Жерге тартқыш күш
B) Шарик салмағы
C) Серпімділік күш
D) Салмақтың құраушысы
E) Үйкеліс күші
3. Биіктікке көтерілген дененің потенциалдық энергияның өрнегі
A)
B)
C)
D)
E)

4. 6 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 20 кг дененің импульсі
A) 3,3 кг∙м/с.
B) 120 кг∙м/с.
C) 14 кг∙м/с.
D) 0,3 кг∙м/с.
E) 26 кг∙м/с.
5. Толқынның таралу жылдамдығының белгіленуі
A)
B)
C)
D)
E) Т
6. 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль кенеттен тежелді. Егер тежелу кезіндегі үдеу 4 м/с2 болса, автомобильдің тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жолы және толық тоқтағанға дейінгі уақыты
A) 16,4 м, 3,6 с.
B) 12,6 м, 2,6 с.
C) 13,5 м, 4,5 с.
D) 10,5 м, 2,5 с.
E) 12,5 м, 2,5 с
7. Биік құздан 15 м/с жылдамдықпен лақтырған тас 7 с-та оның түбіне жетеді. Құздың тереңдігі: (g = 10 м/с2)
A) 400 м.
B) 185 м.
C) 450 м.
D) 250 м.
E) 350 м.
8. Массасы 8 кг дене 2Н күштің әсерімен қозғалғанда алатын үдеуі.
A) 0,4 м/с2.
B) 0,05 м/с2.
C) 0,25 м/с2.
D) 0,1 м/с2.
E) 2 м/с2.
9. Кристалдану кезінде дененің температурасы ...
A) кристалдандыру температураға тәуелді емес және ол температураның кез келген өзгерісінде жүреді.
B) көтеріледі.
C) төмендейді.
D) заттың химиялық құрамына байланысты көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін.
E) тұрақты бір мәнде болады.
10. Температураны арттырғанда металл өткізгіштің кедергісінің өзгерісі
A) Кемиді.
B) Бірдей.
C) Тәуелді емес.
D) Артады.
E) Өзгермейді.
11. Біртекті магнит өрісі тогы бар рамаға
A) химиялық әсер көрсетеді.
B) жылулық әсер көрсетеді.
C) жылулық және химиялық әсер көрсетеді.
D) механикалық әсер көрсетеді.
E) жарықтық әсер көрсетеді.
12. Тербелмелі контурдағы электр тербелістері мынадай q = 10-2 cos20t теңдеумен берілген. Заряд тербелістерінің амплитудасы
A) 20 t Кл.
B) cos20t Кл.
C) 0,01 Кл
D) sіn20t Кл.
E) 20 Кл.
13. Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті шарттар:
1) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.
2) Үйлесімді толқындар болуы қажет.
3) Толқындар когерентті болуы қажет.
4) Толқын жиіліктері бірдей болуы керек.
5) Фазалар айырымы тұрақты болып келуі керек.
A) 1,3
B) 2,3,4,5
C) 1,2
D) 1,4
E) 1,2,3
14. Вильсон камерасының жұмыстық заты –
A) аса қыздырылған сұйық (сұйық сутегі мен пропан).
B) судың немесе спирттің қанығуға жақын буы.
C) газ (аргон).
D) бромды күмістің кристалдары бар фотоэмульсия.
E) кәдімгі немесе ауыр су.
15. Массасы 5 кг денеге бір жазықтықта =10Н және =5Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі мен қозғалу бағыты

A) 3 м/с2, F1 бағытымен.
B) 1 м/с2, F1 бағытымен.
C) 2 м/с2, F1 бағытымен.
D) 2 м/с2, F2 бағытымен.
E) 1 м/с2, F2 бағытымен.
16. Массасы 2 т жүкті 9 м биіктікке 1 мин ішінде көтеретін кранның пайдалы қуаты
A) 1,8 кВт.
B) 18000 кВт.
C) 3 кВт.
D) 0,3 Вт.
E) 3 Вт.
17. Тік төмен қарай түскен тастың 1 м жолдағы кинетикалық энергиясы 16 Дж-ға көбейген. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы:
A) –4 Дж.
B) 4 Дж.
C) 0 Дж.
D) –16 Дж.
E) 16 Дж.
18. Бір атомды газдың көлемін 3 есе азайтып, молекулаларының орташа кинетикалық энергиясын 2 есе арттырса, оның қысымы:
A) 6 есе өседі.
B) өзгермейді.
C) 5 есе кемиді
D) 5 есе өседі.
E) 6 есе кемиді.
19. 4 нКл зарядтан 3см қашықтықта өрістің кернеулігі 10 кВ/м-ге тең. Сұйықтың диэлектрлік өтімділігі
A)  = 3.
B)  = 2.
C)  = 5.
D)  = 4.
E)  = 1.
20. Конденсатор астарларындағы кернеу 400 В. Резистор арқылы конденсатор толық разрядталғанда, тізбектен 0,4 Кл электр заряды ағып өтті. Резисторда бөлінетін энергия
A) 80 Дж.
B) 160 Дж.
C) 50 Дж.
D) 10 Дж.
E) 25 Дж.
21. Индуктивтілігі 95 мГн катушканың магнит өрісінің энергиясы 0,19 Дж. Катушкадағы ток күші:
A) 2 А.
B) 1 А.
C) 0,2 А.
D) 0,5 А.
E) 4 А.
22. Электрондардың платинадан шығу жұмысы 9,110-19 Дж. Платинаға толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түскенде ыршып шығатын электрондардың кинетикалық энергиясы
A) 2,110-19 Дж.
B) 4,210-19 Дж.
C) Жарық платинадан электрондарды шығара алмайды.
D) 1,110-19 Дж.
E) 7,410-19 Дж.
23. Атом энергиясы Е1 қозған күйден, энергиясы Е0 қалыпты күйге өткен кездегі шығарылатын фотонның жиілігі:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

24. Нағыз элементар бөлшектер болып табылатындар:
A) Кварктар мен лептондар.
B) Гиперондар.
C) К-мезондар.
D) Нуклондар.
E) Адрондар.
25. 20 м биіктіктен Жер бетінен 1 м қашықтыққа еркін түскендегі массасы 20 кг дененің потенциалдық және кинетикалық энергиясы ( )
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

26. Газдың массасы 6 кг, қысымы 200 кПа болғанда 5 м3 көлем алады. Осы жағдайдағы газ молекулалары қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы:
A) 200000 .
B) 400000 .
C) 100000 .
D) 500000 .
E) 300000 .

27. Жылу машинасы қыздырғышының температурасын 10 0С-қа көтерді, суытқышының температурасын 10 0С-қа төмендетті. Осының нәтижесінде машинаның ПӘК-і
A) төмендейді.
B) артады.
C) өзгермейді.
D) артуы да кемуі де мүмкін.
E) ПӘК-ң өзгерісін анықтау мүмкін емес.
28. Мыс өткізгіштің кедергісі 0С-дегіге қарағанда 2 есе артық болатын температураның өзгерісі ( = 0,004 К-1)
A) 800 К.
B) 523 К.
C) 1000 К.
D) 990 К.
E) 3,510-4 К-1.
29. Телевизиялық сигналды таратуда қолданылатын принцип
A) Амплитудалық модуляция.
B) Детектирлеу.
C) Гюйгенс-Френель принципі.
D) Кескінді тізбекті электр сигналына түрлендіру.
E) Фотоэффект.
30. Линзадан кескінге дейінгі ара қашықтықты анықтау формуласы
A)
B)
C)
D)
E)

03.04.2010 14:19 Физика Артем 15379 62521 13
аима   20.02.2014 16:34
ответы где можно взять ?
Артем   20.02.2014 17:51
На последней странице ответы, скачивайте только.
Chanyeol   08.09.2013 20:38
жауаптарын кайдан алсак болады?
Айгерим   17.05.2012 01:39
Идеал жылу машинасының ПӘК-і 20 %. осы машинаның жылытқыш температурасының салқындатқыш температурасына қатанасы неге тең?
Дурия   02.05.2012 10:58
Есть ответы
Шейн   13.04.2012 19:52
Где ответы Зб
Димаш   19.01.2012 22:29
жауаптары болса маган жибериндерш отініш boss.dimash@mail.ru
Димаш   19.01.2012 22:26
мммм
Ибрагим   06.04.2011 18:16
жауаптары барма
AYAN93   13.02.2011 16:26
Ответы есть)) +
Акмарал   08.11.2010 01:10
А где ответы?
Жанар   03.11.2010 22:23
Хороший сайт, где можно взять готовые тесты а к ним и ответы.
Жамиля   24.10.2010 18:59
eto prosto super!!!
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход