Menu
Химия сабағынан тоғызыншы сыныпқа арналған тест
Күшті электролит
A) күкірт қышқылы
B) көмір қышқылы
C) сірке қышқылы
D) фосфор қышқылы
E) күкіртті қышқыл
Дұрыс жауап: A

Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция
A) Na2SO4+KCl→
B) Cr(NO3)2+Na2SO4→
C) NaNO3+KOH→
D) H2SO4+BaCl2→
E) H2SO4+KOH→
Дұрыс жауап: D

100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі
A) 40%
B) 60%
C) 4%
D) 6%
E) 2,5%
Дұрыс жауап: A

Әлсіз электролит
A) H2CO3
B) H2SO4
C) HNO3
D) HCl
E) NaOH
Дұрыс жауап: A

Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс
A)H2SO4
B) K2CO3
C) HCl
D) NaCl
E) AlCl3
Дұрыс жауап: B

Күшті қышқыл
A) CH3COOH
B) H3PO4
C) Н2СО3
D) HNO3
E) H2S
Дұрыс жауап: D

200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі
A) 0,002 %
B) 2,5 %
C) 40 %
D) 0,2 %
E) 20 %
Дұрыс жауап: E

Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4
Дұрыс жауап: E

Химиялық реакцияға түсетін жұп
A) KCl және Na2SO4
B) CuCl2 және NaOH
C) HCl және K2SO4
D) MgCl2 және HNO3
E) KCl және Ca(OH)2
Дұрыс жауап: B

Гидролизденетін тұз
A) NaCl
B) Na2SO4
C) Na2CO3
D) NaNO3
E) NaJ
Дұрыс жауап: C

Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшін
A) Ерітіндіні сұйылту керек
B) Ерітіндіні қатыру керек
C) Ерітіндіні араластыру керек
D) Ерітіндіні суалту керек
E) Ерітіндіні температурасын төмендету керек
Дұрыс жауап: C


SO42- анионына сапалық реакция
A) Na2SO4+2HCl= 2NaCl+H2SO4
B) BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl
C) Ba3(PO4)2+NaCl=BaCl2+Na3PO4
D) Ca2SO4+Zn(NO3)2=Ca(NO3)2+ZnSO4
E) Ba(OH)2+Na2SO3=BaSO3+2NaOH
Дұрыс жауап: В

Fe2+ катионына сапалық реакция
A) Fe(OH)3 + 3HCl=FeCl3 + 3H2O
B) FeCl3 + 3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl
C) Fe(NO3)3+3KOH=Fe(OH)3+3KNO3
D) Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+H2O
E) FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4
Дұрыс жауап:E

220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы
A) 3,36г
B) 336г
C) 0,336г
D) 36,6г
E) 33,6г
Дұрыс жауап: D


Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығы
A) Түссіз
B) Иіссіз
C) Тотықпайды
D) Газ
E) Тотығады
Дұрыс жауап: E

Ток өткізетін зат
A) Дистилденген су
B) Кальций оксиді
C) Натрий хлориді (ерітінді)
D) Натрий хлориді (қатты)
E) Қант
Дұрыс жауап: E

Күшті қышқыл
A) HClO
B) HClO2
C) HClO3
D) HClO4
E) HCl
Дұрыс жауап: D

Cl- анионына реактив болатын зат
A) Күміс нитраты
B) Натрий оксиді
C) Алюминий гидроксиді
D) Калий нитраты
E) индикатор
Дұрыс жауап: A

Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз
A) Al(NO3)3
B) KNO3
C) K2SO4
D) Na2SO3
E) CuSO4
Дұрыс жауап: D

200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы
A) 53,2г
B) 40,8г
C) 4,08г
D) 408г
E) 5,32г
Дұрыс жауап: B

50г 26,5% - тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі
A) 5,6л
B) 2,8л
C) 56л
D) 28л
E) 44,2л
Дұрыс жауап: B

Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі
A) 2,2 %
B) 22,1 %
C) 23 %
D) 221%
E) 22 %
Дұрыс жауап: B

Зарядталған бөлшек
A) атом
B) молекула
C) ион
D) нейтрон
E) зат
Дұрыс жауап: C

Ион алмасу реакциясы
A) NH3 +H2O→NH4OH
B) Zn+Cl2→ZnCl2
C) Zn+SnCl2→ZnCl2 +Sn
D) CaCl2 +Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl
E) NH3 +HCl→NH4Cl
Дұрыс жауап: D

Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары
A) Ca2+ және CO32-
B) Ca2+ және NO3-
C) Fe2+ және OH-
D) Ba2+ және SO42
E) Zn2+ және OH-
Дұрыс жауап: B

10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі
A) 4,4л
B) 2,24л
C) 22,4л
D) 0,1л
E) 44 л
Дұрыс жауап: B

Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы
A) силикат
B) хлорид
C) сульфат
D) нитрат
E) бромид
Дұрыс жауап: А

Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі
A) қызыл
B) көк
C) таңқурай түсті
D) сары
E) түссіз
Дұрыс жауап: А

Күшті электролиттер диссоциацияланады
A) Бөлшектеп
B) Жартылай
C) Іс жүзінде толығымен
D) Сатылап
E) Диссоциацияланбайды
Дұрыс жауап: C


Су молекуласымен қоршалған иондар-
A) Гидратталған иондар
B) Гидратталмаған иондар
C) Диссоциацияланған иондар
D) Ассоциацияланған иондар
E) Дегидратталған иондар
Дұрыс жауап: А

Әлсіз қышқыл
A) CH3COOH
B) H2SO4
C) HNO3
D) HCl
E) NaOH
Дұрыс жауап: А

Формуласы қате жазылған тұз
A) FeCl3
B) NaCl
C) AlOHCl
D) Na2CO3
E) FeCl2
Дұрыс жауап: C

H++OH- →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу
A) Na2SO4+HCl→ 2NaCl+H2SO4
B) HCl+NaOH→ H2O +NaCl
C) H2SO4+K2CO3 → K2SO4+CO2+H2O
D) H2SO4+2NaCl→ Na2SO4+2HCl
E) 2NaNO3+H2SO4→ Na2SO4+2HNO3
Дұрыс жауап: B

2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі
A) Түссіз
B) Қызыл
C) Сары
D) Қызғылт
E) Күлгін
Дұрыс жауап: E

Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін фактор
A) Еріткіштің табиғаты
B) Ерітіндінің концентрациясы
C) Температура
D) Қысым
E) Ерітіндінің табиғаты
Дұрыс жауап: D

Дұрыс жазылған қысқартылған иондық теңдеуі
A) Ca2++Cl-→CaCl2↓
B) Ba2++OH-→Ba(OH)2↓
C) Ag++Cl-→AgCl↓
D) 2H++OH-→H2O↑
E) Na++OH-→NaOH

Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда мұз ериді, себебі
A) Еріткіштен қату температурасы жоғары ерітінді түзіледі;
B) Еріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;
C) Жылу бөлінеді;
D) Жылу сіңіріледі;
E) Жылу алғашқыда бөлінеді де, соңында сіңіріледі;
Дұрыс жауап: B

Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары
A) Cl-→Br-→ J-
B) Br-→J-→Cl-
C) Br-→ J- →Br-
D) Cl-→J- →Br-
E) J-→Br-→Cl-
Дұрыс жауап: E

PO43- анионына сапалық реакция
A) H3PO4+KOH→
B) H3PO4+AgNO3→
C) H3PO4+NaOH→
D) H3PO4+NaBr→
E) H3PO4+KCl→
Дұрыс жауап: B

Темір (ІІІ) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның мольдік массасы
A) 214
B) 107
C) 53,5г/моль
D) 107 г/моль
E) 214г/моль
Дұрыс жауап: D

pH>7 болады, егер
A) C(H+)=C(OH)
B) C(H+)< C(OH-)
C) C(H+)>C(OH-)
D) C(OH-)≠C(H+)
E) C(OH-)=C(OH-)
Дұрыс жауап: B

Ерітіндіде pH>7 болады, егер
A) NaCl
B) FeCl3
C) AlCl3
D) Na2CO3
E) HCl
Дұрыс жауап: D

Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% - тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі
A) 4,48л
B) 2,24мл
C) 44,8л
D) 44,8мл
E) 22,4л
Дұрыс жауап: A

Азот сұйық күйге ауысады
A) – 196 ºС
B) – 200 ºС
C) – 183 ºС
D) – 253 ºС
E) – 151 ºС
Дұрыс жауап: A

Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы:
A) NO, NH3
B) NO2, N2O
C) N2O, NH3
D) N2O5, NH3
E) N2O3, NH3
Дұрыс жауап: D

Азот атомының электрондық конфигурациясы
A) 1s2 2s2 2p1
B) 1s2 2s2 2p2
C) 1s2 2s2 2p3
D) 1s2 2s2 2p4
E) 1s2 2s2 2p5
Дұрыс жауап: C

06.05.2010 13:58 Химия Артем 17171 176014 10
BERIK   18.01.2018 19:12
Кальций турал тест бар ма?
Айданка   06.01.2016 19:33
Маған өте қатты ұнады көптен көп рахмет
Асия   16.11.2012 23:05
большое спасибо
Нургуль   16.11.2012 17:20
ненавижу химию... но спасибо
назка   14.11.2012 12:34
спасибо
aia96   23.10.2011 17:50
magan 9 sinipka arnalgan olimpiada tapsirmalaru kerek eduu_))daiundalum kerek koMekteSinIzderw=))
domi_23.08   05.05.2011 20:07
спасибо smile
kamila   05.11.2010 14:34
аууууууууууууу,химики где вы??????????отзавитесь 93!!!!!!!! faint
kamila   05.11.2010 14:32
angel химия
KinOmAn4ik   17.11.2010 19:33
ПРивЕТТТ!!мне еще тесты нужны помоги найти!!ПЛИЗЗЗ1
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход