Menu
Химиядан қазақ тілінде тест сұрақтары.
17 нұсқа

1. Валенттілігі (VІ) тең оксид
A) P2 O5
B) Al2 O3
C) Na2 O
D) CrO3
E) Mn2O7
2. NaF-фтордың тотығу дәрежесі
A) +1
B) +2
C) -1
D) -2
E) +3
3. Бейметал оксиді
A) Al2O3
B) ZnO
C) Р2O5
D) Na2O
E) BeO
4. Бөлме температурасында су әрекеттеседі:
A) күкіртпен
B) қорғасынмен
C) калиймен
D) көміртегімен
E) мыспен
5. Пропион қышқылы
A) Н3С - СООН
B) НСООН
C) СН3 – (СН2)2 -СООН
D) СН3 - СН2 -СООН
E) СН3 – (СН2)3 -СООН
6. Марганец элементі...
A) p-элементке жатады.
B) d-элементке жатады.
C) f-элементке жатады.
D) h-элементке жатады.
E) s-элементке жатады.
7. Әрекеттесу кезінде газ түзетін заттар
A) тұз қышқылы және калий карбонаты
B) калий карбонаты және мыс (ІІ) сульфаты
C) натрий сульфиді және магний гидроксиді
D) мыс (ІІ) сульфаты және натрий сульфиді
E) магний гидроксиді және тұз қышқылы
8. Хлор қышқылындағы индекстер қосындысы
A) 6
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5
9. Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі:
A) Cu+S→
B) Ca+S→
C) S+O2→
D) C+S→
E) P+S→
10. Металдарды коррозиядан қорғауға қолданылмайтын құбылыс—
A) гальваностегия
B) катодтық қорғау
C) оксидтік қабыршағынан тазарту
D) антикоррозиялық құймалар алу
E) басытқылар қолдану
11. Этанның гомологтары:
A) Пентан, гексан.
B) Метан, метил.
C) Ацетилен, пропилен.
D) Бутилен, бутан.
E) Этан, бутан, этил.
12. Бензолды гидрлеу реакциясы:
A)

B)

C)

D)

E)

13. Майдың түзілу теңдеуі
A) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Cu(OH)2 →
B) НCOOH + СН3OH →
C) НCOOСН3 + НОН →
D) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + 3С17 Н35 СООН→
E) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Na→
14. Осы затпен әрекеттескенде аминқышқылдары қышқылдық қасиет көрсетеді:
A) HCl.
B) H2O.
C) H2SO3.
D) H2SO4.
E) KOH.
15. Температураны 100С градусқа көтергенде реакция жылдамдығы үш есе артатын болса, температураны 1500С -2000С-қа дейін көтергенде реакция жылдамдығы
A) 250 рет артады
B) 243 рет артады
C) 269 рет артады
D) 260 рет артады
E) 264 рет артады
16. Берілген: Hg, ZnO, Fe(OH)3, MgCO3, K, Cu(OH)2 заттардың тұз қышқылымен әрекеттесетіндерінің саны
A) 1
B) 4
C) 2
D) 5
E) 3
17. Сіріңке жаққанда жүретін реакция:
A) натрий нитраты+көмір+күкірт=
B) калий нитраты+графит+күкірт=
C) калий хлориді+ақ фосфор=
D) калий хлораты+қызыл фосфор=
E) калий перманганаты+графит=
18. Көміртек  тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы
A) H2, Fe, Sі
B) O2, Fe, Cl2
C) O2, CaO, Br2
D) О2, H2, CuO
E) H2, Al, F2
19. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар алюминий гидроксидінің массасы
A) 54 г
B) 13 г
C) 117 г
D) 78 г
E) 39 г
20. Құрамында 18 атом сутек бар алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы
A) 164
B) 132
C) 126
D) 142
E) 108
21. 2-метилбутадиен-1,3-тің гомологы:
A) 2-метилпентадиен-1,3.
B) 2-метилпентадиен-1,4.
C) Пентадиен-1,2.
D) бутадиен-1,2.
E) бутадиен-1,3.
22. Мына тізбектегі Х және У заттары:
CH4  X  C6H6  У  C6H5OH
A) бензол, толуол
B) этанол, хлорэтан
C) фенол, бензол
D) бензол, хлорбензол
E) ацетилен, хлорбензол
23. α -глюкозамен β-глюкозаның бір-бірінен айырмашылығы неде;
A) молекуладағы гидроксил топтың санына байланысты
B) циклдағы көміртегі атомының санына байланысты
C) молекулалық массасының мәні бойынша
D) оттегі атомының санына байланысты
E) бірінші, екінші көміртегі атомындағы гидроксил топқа байланысты
24. Полимерлерді синтездеуге мономер ретінде қолданылатын, суда еритін сұйық, ароматты көмірсутек:
A) Стирол.
B) Толуол.
C) Гексан.
D) Крезол.
E) Бензол.
25. Тізбегіндегі 4 сатыдағы реакциядағы барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 18
B) 19
C) 11
D) 15
E) 21
26. FeCl3+H2S  FeCl2+HCl+S теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы
A) 10
B) 8
C) 6
D) 9
E) 7
27. Лабораторияда 46 г толуолдан 52 г бензой қышқылы алынған болса, өнімнің шығымы
A) 87,2
B) 85,2
C) 86,2
D) 88,2
E) 84,2
28. Құрамында 62,1 көміртек, 10,3 сутек, 27,6 оттек бар альдегидтің атауы
A) пентаналь
B) метаналь
C) бутаналь
D) этаналь
E) пропаналь
29. РНК-да болмайтын азотты негіз
A) гуанин
B) урацил
C) цитозин
D) тимин
E) аденин
30.
өзгерістер тізбегіндегі спирт түзілетін реакциялар теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы
A) 5
B) 11
C) 8
D) 7
E) 9


18 нұсқа

1. Сутегінің химиялық таңбасы
A) He
B) Ho
C) Hf
D) H
E) Hg
2. Экзотермиялық реакция теңдеуін табыңдар
A) ZnCl2  Zn + Cl2  Q
B) 2AlCl3  2Al + 3Cl2  Q
C) Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O + Q
D) CaCO3  CaO + CO2  Q
E) 2H2O  2H2 + O2  Q
3. Қышқылдық оксид —
A) CaO
B) НNO3
C) CO2
D) Zn(OH)2
E) HCl
4. sp2-гибридизация кезінде валенттік бұрыш тең:
A) 1200
B) 1800
C) 1050
D) 1070
E) 1090
5. Аминқышқылдары
A) органикалық қышқылдар
B) органикалық амфотерлі қосылыстар
C) өте күшті қышқылдар
D) органикалық негіздер
E) ешқандай қасиет көрсетпейді
6. Тұнбаға түсетін қышқыл
A) H2S
B) H2SO4
C) H2CO3
D) H2SO3
E) H2SiO3
7. Фосфор атомы ядросының заряды:
A) +7.
B) –15.
C) +31.
D) +15.
E) +5.
8. 1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:
A) Зелинский
B) Марковников
C) Бертло.
D) Кучеров
E) Лебедев
9. Бензиннің қасиеті
A) жанғыш
B) судан ауыр
C) суда ерігіш
D) жанбайды
E) иісі жоқ
10. Фенолдың басқаша атауы
A) фенил
B) изопрен
C) алкан
D) альдегидоспирт
E) карбол қышқылы
11. Кетонға жататын зат:
A) CH3CH2  COH
B) C6H5  CH2OH
C) CH3  CH2COOH
D)
E) CH2OH  CH2OH
12. Сірке қышқылы қолданылмайтын жағдай
A) тамақ өнеркәсібінде
B) пластмасса, жасанды тері, тоқыма өнеркәсібінде
C) өрт сөндіруде және отын ретінде
D) еріткіш, хош иісті заттар алуда
E) гербицидтер, бояулар алуда
13. Күрделі эфирлер суда ...
A) жақсы ериді, себебі эфирлік топшасы бар.
B) нашар ериді, себебі молекулааралық сутектік байланыс түзетін гидроксотоптың болмауынан.
C) жақсы ериді, себебі оны құрайтын қышқыл мен спирт жақсы ериді.
D) нашар ериді, себебі өте ұшқыш заттар.
E) нашар ериді, себебі құрамы күрделі.
14. Глюкозаның құрамында болатын функционалдық топтар
A) карбоксил және аминотоп
B) карбонил және нитротоп
C) карбоксил және гидроксил
D) карбонил және гидроксил
E) карбоксил және карбонил
15. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар натрий гидроксидінің зат мөлшері (моль)
A) 5
B) 0,4
C) 1
D) 0,1
E) 0,5
16. Егер термохимиялық теңдеу С+О2 = СO2+402,2 кДж болса, 2 г көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
A) 69,03 кДж
B) 65,03 кДж
C) 66,03 кДж
D) 67,03 кДж
E) 68,03 кДж
17. Судағы ерітіндісінде соңына дейін жүрмейтін реакция:
A) Al(OH)3 + H2SO4 .
B) KCl + NaNO3 .
C) KHCO3 + Ca(OH)2 .
D) KCl + AgNO3 .
E) Na2CO3 + HCl .
18. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид-иондарын түзетін заттар:
A) қышқылдық тұздар;
B) негіздік тұздар.
C) орта тұздар;
D) қышқылдар;
E) сілтілер;
19. Алюминиймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы
A) HNO3, NaCl, KOH
B) H2O, CuCl2, NaOH
C) HCl, SO2, KOH
D) HBr, Fe2O3, Lі2SO4
E) H2O, Na2O, NaOH
20. Алюминий хлориді мен күйдіргіш калий әрекеттескен реакция нәтижесінде 2,50 г калий хлориді түзілді. Жұмсалған алюминий хлоридінің массасын анықтаңыз:
A) 1,49 г
B) 2,04 г
C) 1,02 г
D) 3,06 г
E) 1,77 г
21. Тотығу үрдісінің сызба-нұсқасы
A) MnO4-  MnO¬4-2
B) Fe+3  FeO4-2
C) MnO4-2  Mn+2
D) Cr2O7-2  Cr
E) CrO4-2  Cr+3
22. Салыстырмалы молекулалық массасы 156 м. а. б. болатын көмірсутек
A) C8H18
B) C7H16
C) C11H24
D) C9H20
E) C10H22
23. 78,5 г бромбензол алу үшін қажет бромның мөлшері:
A) 0,4 моль.
B) 0,3 моль.
C) 0,5 моль.
D) 0,7 моль.
E) 0,6 моль.
24.

затының аталуы
A) тефлон
B) лавсан
C) капрон
D) каучук
E) найлон
25. Ковалентті полюсті және полюссіз байланыстары бар зат
A) NаН
B) Н2S
C) Н2О
D) С2Н4
E) НF
26. KClO3+HCl→KCl+Cl2+H2O
Реакция теңдеуіндегі жалпы коэффициент саны
A) 14
B) 7
C) 10
D) 3
E) 5
27. Натрий мен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттескендегі (егер газ тәрізді өнімі H2S болса) теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы
A) 22
B) 18
C) 20
D) 21
E) 19
28. C+HNO3  CO2+NO+H2O реакциясына 6 моль тотықсыздандырғыш қатысса, тотықтырғыштың массасы
A) 63 г
B) 120 г
C) 126 г
D) 54 г
E) 504 г
29. Қанға қызыл түс беретін
A) гемоглобиндегі фосфор қышқылы қалдықтары
B) гемоглобиндегі ІІ валентті темір атомы бар гемдер
C) гемоглобиндегі аминотоптары.
D) гемоглобиндегі азотты негіздері
E) гемоглобиндегі көмірсулар
30. C2H2  C6H6  C6H5NO2  C6H5NH2 C6H5NH3Cl
тізбегіндегі Зинин реакциясы бойынша 18,6 г анилин алуға қажетті бастапқы заттың массасы
A) 24,6 г
B) 20,5 г
C) 29,5 г
D) 22,7 г
E) 25,2 г

02.04.2010 23:56 Химия Артем 20909 70969 13
Алихан7073   27.08.2014 22:53
Біріншісіндегі еш қайсысы дұрыс емес
Сания   06.06.2013 10:37
Спасибо большое!
Айсұлу   21.11.2011 00:43
Рахмет
мереке   24.10.2011 13:28
жауаптары неге жоқ
Артем   24.10.2011 17:42
Внутри! Скачать нужно!
Гульжанат   05.06.2011 15:16
где ответы???????
jannur   27.05.2011 23:44
syraktun jayabu kaida?
lyazzat   16.03.2011 21:59
спасибки!!!! biggrin
Аскар   26.11.2010 18:19
Бари жаксы тек нактылау емес кателиктер жетерлик екен! Биракта рахмет
меруерт   24.11.2010 22:12
smile
kohman_08   28.10.2010 14:29
Cұрақтарынды дұрыстап беріндерші
kohman_08   28.10.2010 14:28
Сұрақтарын дурацкий
канат   08.10.2010 17:19
все супер!
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход