Menu
Тақырыптар мазмұны және оны әдістемелік қамтылуы
Бөлімдер (тақырыптар) атауы, сағ.
Практикалық
 Көрнекті құралдарды пайдалану СОӨЖ Білімді бақылау формасы
 1-тақырып.   Қазіргі экономикалық теория: пәні, зерттеу әдістері, рөлі
 Экономикалық  теория пәнінің даму кезеңдері   және әдіс-тәсілдері, экономикалық заңдар мен категориялар (1 сағ.) Көрнекті құралдарды пайдалану
Дәріс конспектілері Косымша материалдар
 Экономикалық тиімділік: мәні, өлшеу (көрсеткіш-тері), рөлі (1 сағ)

 Сұрақ-жауап
 2-тақырып.  Қоғамдық  өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері Адам және экономика, қоғамдық өндіріс, оның құрылымы және нәтижелері, экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Жазба жұмыстары (реферат, эссе, баяндама),  т.б.  (1 сағ) Ауызша сұрау, сұрақ-жауап
 3-тақырып. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны Меншіктің заңдық құқығы, меншік экономикалық категория ретінде, меншік құқығы (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Шаруа қожалық-тары, даму жолдары (реферат жазу) (1 сағ) Ауызша сұрау, Реферат
 4-тақырып.  Экономикалық жүйелердің негізгі үлгілері
 Экономикалық жүйе: мәні, түрлері, құрылымы, аралас экономиканың модельдері, дәстүрлі экономика, әкімшілік-әміршілік экономика, нарықтық экономика (1 сағ.) Дәріс конспектілері
Косымша материалдар
Көрнекі құралдар
 Экономикалық жүйелердің модель-дерін оқу. Аралас экономиканың модельдеріне анықтама беру. (Баяндама) (1сағ) Пікірталас
 5-тақырып. Нарықтық шаруашылықтың қалыптасу алғы шарттары. Тауар-ақша қатынастары Нарықтық шаруашылықтың негізгі белгілері. Натуралды және тауарлы шаруашылық. Тауар мәні, қасиеттері, формалары, әртүрлі теориялары. Нарық: мәні, құрылымы, қызметтері, принциптері, нарықтық инфрақұрылым (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Өркениетті нарық-тық экономиканың негізгі белгілері (1сағ) Хабарлама
 6-тақырып. Жетілген және жетілмеген бәсеке жағдайындағы нарықтық құрылымдар және олардың қызметтері
 Жетілген бәсеке және оның шарттары, сұраныс және ұсыныс заңы, икемділік және оның көрсеткіштері, жетілмеген бәсекенің формалары (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Қазақстандағы моно-полияға қарсы саясат: бәсекені қор-ғау және монопо-листік әрекетті шектеу (1 сағ) Қысқаша конспект
Есептер шығару
 7-тақырып. Фирма теориясы. Кәсіпкерлікті ұйымдастыру негіздері Кәсіпкерлік, оның мәні мен қазіргі замандағы рөлі, фирма немесе кәсіпорын, кәсіпкерліктің ұйымдық -құқықтық формалары (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Өндірушінің шығын-дарын минималдау және  пайдасын максималдау ұстанымы (1сағ) Сұрақ-жауап
 8-тақырып. Фирманың өндіріс шығындары және табыстары Өндіріс шығындарының теориясы, шығындардың түрлері, пайда туралы теориялық көзқарастар, фирманың табыстары мен түрлері (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Әлеуметтік – эконо-микалық саясаттағы  шағын және орта кәсіпкерліктің ролі мен орны. Жазба жұмысы (1 сағ) Баяндама
Категориялар бойынша сұрау
 9-тақырып. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстар Өндіріс факторларына деген сұраныс пен ұсыныс, еңбек нарығы және жалақы, капитал нарығы және пайыз, жер нарығы және рента (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Жазба жұмыстары (реферат, эссе, баяндама),  т.б.  (1 сағ) Есеп шығару
Категориялар бойынша сұрау
 10-тақырып. Макро-экономикалық қалыптасу заңдылық-тары. Ұлттық экономика жүйе ретінде Негізгі макроэкономика-лық көрсеткіштер, ұлттық есеп-шоттар жүйесі, тұтыну, жинақтаулар, инвестициялар, макроэкономикалық тепе-теңдік (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар ҚР  экономикалық өсуге жетудегі міндеттер. Экономи-калық өсуге техника-лық  прогресстің әсерін талдаңыз (1 сағ) Қысқаша конспект
Есеп шығару
 11-тақырып. Экономикалық өсу және экономикалық цикл Экономикалық өсу түрлері және әсер етуші факторлар, дағдарыс және оның түрлері, экономика-лық өсудің модельдері (1 сағ.) Көрнекі құралдар Экономикалық өрлеудің түрлеріне сипаттама (1 сағ) Есеп шығару

 12-тақырып.  Жұмыссыздық пен инфляция экономика-лық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде Жұмыссыздық, Оукен заңы, инфляция: мәні, пайда болу себептері, түрлері, инфляцияға қарсы саясат (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар КР жұмыссыздық пен инфляция қандай мәселелер туындатады . Жазба жұмысы (1сағ) Сұрақ –жауап
Реферат
 13-тақырып. Ақша-несие саясаты. Банк жүйесі
 Ақшаға сұраныс пен ұсыныс, ақша нарығындағы тепе-теңдік, банк жүйесі және атқаратын қызметтері, орталық банктің ақша-несие саясатының құралдары (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Ақша-несие саяса-тының құралдары және басқа мемле-кеттердің пайдалану спецификасы (1 сағ) Есеп шығару
Баяндама
 14-тақырып. Мемлекеттің қаржы жүйесі. Бюджет-салық саясаты Қаржы жүйесінің мәні мен құрылымы, мемлекеттік бюджет, мемлекеттік шығындар, салық салудың принциптері мен түрлері, қаржы жүйесінің мәні мен құрылымы (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Мемлекеттік фискалды саясаттың  механизмдері. Жазба жұмысы  (1 сағ) Сұрақ-жауап
Эссе
 15-тақырып. Экономикалық теорияның халықаралық аспектілері Халықаралық сауда және оның түрлері, мемлекеттің сыртқы сауда саясаты, протекционизм және еркін сауда, төлем балансы (1 сағ.) Дәріс конспектілері Косымша материалдар Қазақстанның дүниежүзілік шаруа-шылыққа интегра-циялау бағыттары. Халықаралық сауданың тиімділігін бағалау қандай теориялар арқылы  жүргізіледі (1сағ) Сұрақ-жауап
Реферат
 БАРЛЫҒЫ      15
 15  15 
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход