Menu
Казахский язык и литература
Сколько нужно баллов, чтобы поступить на грант по специальности 5В011700 – Казахский язык и литература?

Біліктілік және лауазымдар тізбесі

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бiтiрген түлекке қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры академиялық дәрежесi берiледi. Түлектердiң бiлiктiлiгi және лауазымдары Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекiтiлген "Жетекшiлердiң, мамандардың және басқа да қызметкерлердiң бiлiктiлiк анықтамасына" сәйкес анықталады. Олар жалпы білім беретін мектептерде, лицей, колледж, гимназияларда қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер,аудармашы қызметтерін атқара алады.

5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы
Кәсіби қызметінің өрісі
Білім беру, тәрбиелеу, ұйымдастыру жұмыстары, әдеби-мәдени, бұқаралық-ағарту қызметтері салаларында.
Кәсіби қызметінің объектілері
Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектісі Жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, колледж, ғылыми-зерттеу орындары, шығармашылық ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер жатады.
Кәсіби қызметінің пәні
Қазақ тілі мен әдебиеті, әлемдік және ұлттық руханият, имандылық пен адамгершілік тәрбиесі, ізгілендіру, қоғамның жоғары саналы азаматын қалыптастыру мәселелері.
Кәсіби қызметінің түрлері
5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:
- білім беру (педагогикалық) – жалпы білім беретін орта мектептерде, лицей, гимназияларда;
- ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер);
- әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында);
- ұйымдастыру-басқару (орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде);
- әдеби кеңесші.
Кәсіби қызметінің функциясы
Жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназиялар мен лицейлерде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен дәріс беру, мамандығына қатысты ғылыми, әдеби, мәдени шаралар ұйымдастыру.
Кәсіби қызметінің типтік міндеттері
- адамға, қоғамға, қоршаған орта, ойлау мәдениетіне қарым-қатынасты реттейтін гуманитарлық мәдениет, этикалық және құқықтық нормаларын игерту;
- студенттің жеке білім бағдарламасын таңдауы;
- жоғары білімнің келесі баспалдағында білімді жалғастыру.
Кәсіби қызметінің бағыттары:
-білім беру;
-тәрбие беру;
-ұйымдастыру-басқару;
-ғылыми-зерттеу.
Кәсіби қызметінің мазмұны
5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті саласында кәсіби қызмет мазмұнын толыққанды және сапалы кәсіптік білім алуы тиіс.
5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар
Қоғамдық - әлеуметтік ғылым негіздерін білуі, әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді талдай және салыстыра алуы, адам мен адамның қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық және заң нормаларын білуі, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық- әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи ерекшеліктерін және қазақ халқымен Қазақстан Республикасындағы басқа халықтардың мәдениет тарихын білуі, мемлекеттік құрылымының, әр алуан саяси практикалық және қоғамдық ұйымдардың дамуын және қоғам дамуының экономикалық негіздерін білуі, қауіпті жағдайларда дұрыс шешім қабылдау, еңбек және техникалық қауіпсіздік сақтаудың негізі ережелерін білуі керек. Экология проблемасын және әлеуметтік міндеттерді кәсіптік қызметі аясында жүзеге асыра білуден, спорттың барлық түрінен жас өспірімдер мен балаларға арналған нормативтерден, оқушылардың жас ерекшелігі физиологиясының өзгешеліктерінен, оқыту әдістемесінің теориялық әдістерінен, педагогика ғылымына қатысты негізгі материалдардан хабардар болуы керек. Қоғамның даму процестерінде оқушылардың ғылыми қөзқарастарын қалыптастыруды, қоғамның мәдени дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі әлеуметтікэкономикалық және саяси құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдау жасай алуды, әлеуметтік-экономикалық саясатты үйренуге қызығушылығын тәрбиелеуді, салауатты өмір салтын насихаттау, мектептегі оқыту мен тәрбиелеудің озық педагогикалық тәжірибелерін жинақтауды, өзінің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра алуы керек. Компьютерді теру тәсілдерінен, кәсіптік қызметі аясында қолданылатын ақпаратты сақтай және өңдей алудан дағдысы болуы керек. Кәсіби даярлыққа және аралас мәселелерге қатысты арнаулы әдебиеттерді өз қызметінде кәсіптік лексиканы сауатты пайдалануды, оқу материалдарын сұрыптай және кіріктіре алуды, өздерінен дидактикалық материалдар дайындауды, техникалық құрастыру элементтері мен оқытудың жаңа ақпаратты техникасын және техникалық құралдарды, есептеу техникасын мектептердегі оқыту процесінде пайдалануды, мамандыққа байланысты барлық қажетті талаптарды жетік білуі керек.

5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұны

Жалпы білім беру пәндері
Міндетті компонент
Қазақстан тарихы
Орыс тілі
Шетел тілі
Информатик
Экология
Философия
Таңдау бойынша компоненті

Базалық пәндер
Міндетті компонент
Педагогика
Психология
Қазіргі қазақ тілі фонетикасы
Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы
Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы
Қазіргі қазақ тілі морфологиясы
Қазіргі қазақ тілі синтаксисі
Тіл біліміне кіріспе
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
Жалпы тіл білімі
Халық ауыз әдебиеті
Ежелгі дәуір әдебиеті
Хандық дәуір әдебиеті
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
ХХ ғасыр басындағы әдебиет
Қазіргі қазақ әдебиеті және курстық жұмысы
Таңдау бойынша компонент

Кәсіптендіру пәндері
Міндетті компонент
Нормативті қазақ тілі
Тілдік қатынас негіздері
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Когнитивтік лингвистика
Қазақ әдеби тілінің тарихы
Қазақ тілінің стилистикасы
Әдебиеттануға кіріспе
Әдебиет теориясы
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
Шетел әдебиетінің тарихы
Таңдау бойынша компонент
Оқытудың қосымша түрлері
Дене шынықтыру

Практика
Оқу практикасы (фольклорлық, диалектологиялық)
Оқу практикасы (тілтанымдық)
Үзіліссіз педпрактика
Өндірістік (педагогикалық) практика
Мемлекеттік аралық бақылау
Мемлекеттік қорытынды аттестация
1. Диплом жұмысы (жоба) жазу және қорғау
2. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан (пән) 1.Қазақ тілі
2.Қазақ әдебиеті
3.Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі

Перечень ВУЗов ведущих набор студентов по специальности 5В011700 – Казахский язык и литература

Национальные вузы
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Государственные вузы
Жезказганский университет имени О.А.Байконурова
Костанайский государственный педагогический институт
Таразский государственный педагогический институт
Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова
Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
Павлодарский государственный педагогический институт
Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина
Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова
Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева
Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата
Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова
Казахский государственный женский педагогический университет
Актюбинский государственный педагогический институт
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова
Семипалатинский государственный педагогический институт
Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова
Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова
Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова
Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова
Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати
Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А.Ясави

Частные вузы
Академический инновационный университет
Западно-Казахстанский инженерно-технический университет
Костанайский инженерно-педагогический университет
Университет "Болашак"
Мангистауский институт "Болашак"
Евразийский гуманитарный институт
Инновационный Евразийский университет
Кокшетауский университет
Костанайский социально-технический университет имени Зулхарнай Алдамжара
Университет "Туран-Астана"
Университет "Кайнар" г. Семей
Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени Мардана Сапарбаева
Университет "Сырдария"
Центрально-Казахстанский институт технологии и менеджмента
Университет имени Сулеймана Демиреля
Шымкентский университет
Центрально-Азиатский университет
Южно-Казахстанский педагогический университет
Таразский инновационно-гуманитарный университет
Кызылординский гуманитарный университет
Университет "Кайнар"
Восточно-Казахстанский региональный университет
Казахско-Китайский институт
Карагандинский университет "Болашак"
Международный гуманитарно-технический университет
Академия экономики и права им.О.А. Джолдасбекова
Алматинский университет непрерывного образования
Центрально-Казахстанский университет МКТИ "Лингва"
Жамбылский гуманитарно-технический университет
Казахстанско-Российский университет
Казахстанско-Американский свободный университет
Университет "Мирас"
Современный гуманитарно-технический институт
Казахстанский университет дружбы народов
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет
Шымкентский социально-педагогический университет
Казахстанский многопрофильный институт "Парасат"

17.06.2010 13:41 Образование Артем 26174 7
Динар   22.07.2017 03:16
Саламатсызба.мен жуб универс битирдим.мунайгаз маманд.енди каз т мен адебиет маманд.на заочно туссем неше жыл окимын.тес тапсыру керек па
Saniya   27.07.2016 10:01
Салеметсиздер ме Адебит панине грантка канша бал керек
Апиза   20.07.2016 19:50
Сәлеметсіздерме? Қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің орыс мектептеріне сырттай түсу үшін қандай құжаттар ,қашанға шейін тапсыру қажет?
Олжас   03.07.2016 00:05
Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі және Әдебиет мамандығы бойынша оқу грантына түсу үшін қанша ұпай жинау керек? Құжаттарды нешесіне дейін қабылдайсыздар?
Шолпан   10.01.2013 00:23
Сколько оплаты в заочно
Қонақ   17.11.2012 14:37
Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым мынадай: қазақ тілі және әдебиет мамандығы бойынша оқу грантына түсу үшін қанша ұпай жинау қажет? сіздердің университеіңізге?
я))   06.08.2011 17:59
сколько оплата
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация Вход