Menu
Қазақ тілі сабағы - Уроки казахского языка
Қазақ тілінің өзіндік ерекшеліктері - Особенности казахского языка.
Дыбыстардың бөлінуі - Классификация звуков. Буын - Слог. Екпін - Ударение.
Үндестік заңы - закон сингармонизма.
Морфология.
Зат есім - Имя существительное.
Жіктік жалғау - Личное окончание.
Тәуелдік жалғау - Окончания формы принадлежности.
Септік жалғаулары - Падежные окончания.
Сан есімнің түрлері - Типы имен числительных.
Сын есім - Имя прилагательное.
Есімдік - Местоимение.
Етістік және оның түрлері - Глагол и его виды.
Етістіктің шақтары - Времена глагола.
Бұйрық рай, қалау рай, шартты рай - Повелительное, желательное, условное наклонение.
Етістер - Залоги.
Есімше - Причастие.
Көсемше - Деепричастие. Үстеу - Наречие.
Шылаулар - Союзы.
Демеуліктер - Частицы
Септеулік шылаулар - Падежные послелоги
Одағай - междометие.
Сөйлем - Предложение
Синтаксис. Сөз тіркесі - Словосочетание.
Простое предложение. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері – Главные члены предложения.
Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері – Второстепенные члены предложения
Салалас құрмалас сөйлем - Сложносочиненное предложение
Сабақтас құрмалас сөйлем - Сложноподчиненное предложение.

Вы также можете скачать уроки казахского языка:

Іліктес салалас құрмалас сөйлем
Антоним сөздер
Аралас құрмалас сөйлем
Біріккен сөздер
Біріккен сөздердiң емлесi
Буын
Быстрый самоучитель разговорного казахского языка.
Варваризм сөздер
Дауыссыз дыбыстар
Дауысты дыбыстар
Диалект
Дыбыс табиғаты
Екпін
Жіктік жалғаулар
Жай септеу мен тәуелдік септеу
Жай сөйлем
Жай сөйлем түрлері
Жалаң сөздер
Жалғаулар
Жұрнақтар
Идиoмaлық тipкecтep
Кірме сөздер
Кітаби лексика
Кезектес салалас сөйлем
Күрделі сөздер
Кәсіби сөздер
Көнерген сөздер
Көп бағыныңқылы салалас құрмалас сөйлем
Көп құрамды салалас сөйлем
Көптік жалғаулар
Лексика туралы жалпы түсінік
Лексиканың стильдiк ерекшелiктерi
Лексикография
Лексикология және оның салалары
Мақал мен мәтелдер
Мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Модаль сөздер
Негізгі сөздер және көмекші сөздер
Неологизм сөздер (Жаңа сөздер)
Несколько уроков казахского языка для школ с русским языком обучения.
Омоним сөздер
Пpoфeccиoнaлдық лeкcикa
Сабақтас құрмалас сөйлем
Салалас құрмалас сөйлем
Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Себеп – салдар салалас құрмалас сөйлем
Септік жалғаулар
Синоним сөздер
Синтаксис туралы жалпы түciнiк
Сөз бен дыбыс
Сөз бен ұғым
Сөз және оның морфологиялық құрамы
Сөз мағынасы оның түрлерi
Сөз тіркесі
Сөз таптары
Сөздiң тура және келтiрiндi (ауыспалы) мағынасы
Сөздердің байланысу тәсілдері
Сөйлем мүшесі
Сөйлем түрлері
Сөйлемнің біріңғай мүшелері
Тіл дыбыстары
Тіркес түрлері
Талғаулы салалас сөйлем
Терминдiк сөздер
Түбір сөздер
Тәуелдік жалғаудың қосымшалары
Тәуелдік жалғаулар
Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Ыңғайлас салалас сөйлем
Эвфемизм сөздер (Сыпайы сөздер)
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі
Қазақ тілінің фразеологиясы
Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құмалас сөйлем
Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем
Қимыл–сын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Қос сөздер
Қосымшалар
Қысқарған сөздер
Құрмалас сөйлем
Үндестік заңы

(Рекомендую для школ с казахским языком обучения скачивать)